Harold W. PercivalFel y nododd Harold W. Percival yn Rhagair yr Awdur o Meddwl a Chwyldro, roedd yn well ganddo gadw ei awduraeth yn y cefndir. Oherwydd hyn nad oedd yn dymuno ysgrifennu hunangofiant na chael cofiant wedi'i ysgrifennu. Roedd am i'w ysgrifau sefyll yn ôl eu teilyngdod eu hunain. Ei fwriad oedd na ddylai dilysrwydd ei ddatganiadau gael eu dylanwadu gan ei bersonoliaeth, ond eu profi yn ôl graddfa'r hunan-wybodaeth o fewn pob darllenydd. Serch hynny, mae pobl eisiau gwybod rhywbeth am awdur o bwys, yn enwedig os ydyn nhw'n ymwneud â'i ysgrifau.

Felly, sonnir yma ychydig o ffeithiau am Mr Percival, ac mae mwy o fanylion ar gael yn ei Rhagair yr Awdur. Ganed Harold Waldwin Percival yn Bridgetown, Barbados ar Ebrill 15, 1868, ar blanhigfa oedd yn eiddo i'w rieni. Ef oedd y trydydd o bedwar o blant, ac ni oroesodd yr un ohonynt. Roedd ei rieni, Elizabeth Ann Taylor a James Percival yn Gristnogion defosiynol; ac eto nid oedd llawer o'r hyn a glywodd fel plentyn ifanc iawn yn ymddangos yn rhesymol, ac ni chafwyd atebion boddhaol i'w gwestiynau niferus. Teimlai fod yn rhaid bod yna rai oedd yn gwybod, ac yn ifanc iawn penderfynodd y byddai'n dod o hyd i'r “Wise Ones” ac yn dysgu oddi wrthyn nhw. Wrth i flynyddoedd fynd heibio, newidiodd ei gysyniad o’r “Wise Ones”, ond arhosodd ei bwrpas i ennill Hunan-wybodaeth.

Harold W. Percival
1868-1953

Pan oedd yn ddeg oed, bu farw ei dad a symudodd ei fam i'r Unol Daleithiau, gan ymgartrefu yn Boston, ac yn ddiweddarach yn Ninas Efrog Newydd. Bu’n gofalu am ei fam am oddeutu tair blynedd ar ddeg hyd at ei marwolaeth ym 1905. Dechreuodd Percival ymddiddori mewn Theosophy ac ymunodd â’r Gymdeithas Theosophical ym 1892. Rhannodd y gymdeithas honno’n garfanau ar ôl marwolaeth William Q. Judge ym 1896. Yn ddiweddarach trefnodd Mr. Percival y Theosophical Society Independent, a gyfarfu i astudio ysgrifau Madame Blavatsky a “ysgrythurau’r Dwyrain.”

Ym 1893, a dwywaith eto yn ystod y pedair blynedd ar ddeg nesaf, daeth Percival yn “ymwybodol o Ymwybyddiaeth,” Dywedodd mai gwerth y profiad hwnnw oedd ei fod yn ei alluogi i wybod am unrhyw bwnc trwy broses feddyliol a alwodd meddwl go iawn. Dywedodd, “Mae bod yn ymwybodol o Gydwybod yn datgelu’r‘ anhysbys ’i’r un sydd wedi bod mor ymwybodol.”

Ym 1908, ac am nifer o flynyddoedd, roedd Percival a sawl ffrind yn berchen ac yn gweithredu tua phum cant erw o berllannau, tir fferm, a chaneri tua saith deg milltir i'r gogledd o Ddinas Efrog Newydd. Pan werthwyd yr eiddo roedd Percival yn cadw tua wyth deg erw. Roedd yno, ger Highland, NY, lle bu’n preswylio yn ystod misoedd yr haf ac wedi neilltuo ei amser i’r gwaith parhaus ar ei lawysgrifau.

Ym 1912 dechreuodd Percival amlinellu deunydd ar gyfer llyfr i gynnwys ei system feddwl gyflawn. Oherwydd bod yn rhaid i'w gorff fod yn llonydd wrth feddwl, roedd yn pennu pryd bynnag roedd cymorth ar gael. Yn 1932 cwblhawyd y drafft cyntaf a galwyd ef Deddf Meddwl. Ni roddodd farn na dod i gasgliadau. Yn hytrach, adroddodd ei fod yn ymwybodol ohono trwy feddwl cyson, â ffocws. Newidiwyd y teitl i Meddwl a Chwyldro, ac argraffwyd y llyfr o'r diwedd ym 1946. Ac felly, cynhyrchwyd y campwaith mil-dudalen hwn sy'n darparu manylion hanfodol ar y ddynoliaeth a'n perthynas â'r cosmos a thu hwnt dros gyfnod o dair blynedd ar ddeg ar hugain. Wedi hynny, ym 1951, cyhoeddodd Dyn a Menyw a Phlentyn ac, yn 1952, Gwaith Maen a'i Symbolau—Yn y golau o Meddwl a Chwyldro, ac Mae Democratiaeth yn Hunan Lywodraeth.

O 1904 i 1917, cyhoeddodd Percival gylchgrawn misol, Y gair, roedd gan hwnnw gylchrediad byd-eang. Cyfrannodd llawer o awduron blaenllaw'r dydd ato, ac roedd yr holl rifynnau'n cynnwys erthygl gan Percival hefyd. Cafodd y golygyddion hyn sylw ym mhob un o'r 156 rhifyn ac enillodd le iddo Pwy yw Pwy yn America. Dechreuodd Sefydliad Word ail gyfres o Y gair ym 1986 fel cylchgrawn chwarterol sydd ar gael i'w aelodau.

Bu farw Mr Percival o achosion naturiol ar Fawrth 6, 1953 yn Ninas Efrog Newydd. Amlosgwyd ei gorff yn ôl ei ddymuniadau. Dywedwyd na allai unrhyw un gwrdd â Percival heb deimlo ei fod ef neu hi wedi cwrdd â bod dynol gwirioneddol ryfeddol, a gellid teimlo ei bwer a'i awdurdod. Er ei holl ddoethineb, arhosodd yn genteel a gwylaidd, yn ŵr bonheddig o onestrwydd anllygredig, yn ffrind cynnes a chydymdeimladol. Roedd bob amser yn barod i fod o gymorth i unrhyw geisiwr, ond byth yn ceisio gorfodi ei athroniaeth ar unrhyw un. Roedd yn ddarllenwr brwd ar bynciau amrywiol ac roedd ganddo lawer o ddiddordebau, gan gynnwys digwyddiadau cyfredol, gwleidyddiaeth, economeg, hanes, ffotograffiaeth, garddwriaeth a daeareg. Heblaw ei ddawn i ysgrifennu, roedd gan Percival dueddiad at fathemateg ac ieithoedd, yn enwedig Groeg glasurol ac Hebraeg; ond dywedwyd ei fod bob amser yn cael ei atal rhag gwneud unrhyw beth ond yr hyn yr oedd yn amlwg yma i'w wneud.

Mae Harold W. Percival yn ei lyfrau ac ysgrifau eraill yn datgelu gwir gyflwr, a photensial, y dynol.