The Word Foundation
Sefydliad dielw yw Sefydliad Word, Inc. a siartiwyd yn nhalaith Efrog Newydd ar Fai 22, 1950. Dyma'r unig sefydliad mewn bodolaeth a sefydlwyd ac a awdurdodwyd gan Mr. Percival at y dibenion hyn. Nid yw'r sylfaen yn gysylltiedig nac yn gysylltiedig ag unrhyw sefydliad arall, ac nid yw'n cymeradwyo nac yn cefnogi unrhyw unigolyn, tywysydd, mentor, athro neu grŵp sy'n honni iddo gael ei ysbrydoli, ei benodi neu ei awdurdodi fel arall i egluro a dehongli ysgrifau Percival.

Yn ôl ein his-ddeddfau, efallai y bydd gan y sylfaen nifer anghyfyngedig o aelodau sy'n dewis rhoi eu cefnogaeth iddo ac elwa o'i wasanaethau. O'r rhengoedd hyn, dewisir Ymddiriedolwyr â thalentau arbennig a meysydd arbenigedd, sydd yn eu tro yn ethol Bwrdd Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am reolaeth a rheolaeth gyffredinol ar faterion y gorfforaeth. Mae'r Ymddiriedolwyr a'r Cyfarwyddwyr yn byw mewn gwahanol leoliadau yn yr Unol Daleithiau a thramor. Rydym yn ymuno gyda'n gilydd ar gyfer cyfarfod blynyddol a chyfathrebu parhaus trwy gydol y flwyddyn i gyflawni ein pwrpas ar y cyd - sicrhau bod ysgrifau Percival ar gael yn rhwydd ac i gynorthwyo cyd-fyfyrwyr sy'n cysylltu â ni o sawl rhan o'r byd i fynd i'r afael â'u hastudiaethau a'r her y mae llawer o fodau dynol yn ei hwynebu. yn eu hawydd i ddeall y bodolaeth ddaearol hon. Tuag at yr ymchwil hon am Wirionedd, Meddwl a Chwyldro heb ei archwilio o ran cwmpas, dyfnder a dwyster.

Ac felly, ein hymroddiad a'n stiwardiaeth yw gwneud i bobl y byd gynnwys ac ystyr y llyfr Meddwl a Chwyldro yn ogystal â'r llyfrau eraill a ysgrifennwyd gan Harold W. Percival. Er 1950, mae The Word Foundation wedi cyhoeddi a dosbarthu llyfrau Percival ac wedi cynorthwyo darllenwyr yn eu dealltwriaeth o ysgrifau Percival. Mae ein gwaith allgymorth yn darparu llyfrau i garcharorion a llyfrgelloedd. Rydym hefyd yn cynnig llyfrau gostyngedig pan fyddant yn cael eu rhannu ag eraill. Trwy ein rhaglen Myfyriwr i Fyfyriwr, rydym yn helpu i hwyluso llwybr ar gyfer rhai ein haelodau a hoffai astudio gwaith Percival gyda'n gilydd.

Mae gwirfoddolwyr yn bwysig i'n sefydliad gan eu bod yn ein helpu i ehangu ysgrifeniadau Percival i ddarllenwyr ehangach. Rydym yn ffodus ein bod wedi cael help llawer o ffrindiau dros y blynyddoedd. Mae eu cyfraniadau'n cynnwys rhoi llyfrau i lyfrgelloedd, anfon ein llyfrynnau at ffrindiau, trefnu grwpiau astudio annibynnol, a gweithgareddau tebyg. Rydym hefyd yn derbyn cyfraniadau ariannol sydd wedi bod yn hanfodol i'n helpu i barhau â'n gwaith. Rydym yn croesawu ac yn ddiolchgar iawn am y cymorth hwn!

Wrth i ni barhau â'n hymdrechion i rannu etifeddiaeth Light of Percival i'r ddynoliaeth, rydym yn gwahodd ein darllenwyr newydd yn gynnes i ymuno â ni.


Neges Sefydliad Word

“Ein Neges” oedd y golygfa gyntaf a ysgrifennwyd gan Harold W. Percival ar gyfer ei gylchgrawn misol enwog, Y gair. Fe greodd fersiwn fyrrach o'r golygyddol fel tudalen gyntaf i'r cylchgrawn. Yr uchod is dyblygu hyn yn fyrrach fersiwn o cyfrol gyntaf y set pum ar hugain o gyfrolau wedi'u rhwymo, 1904 - 1917. Gellir darllen y golygyddol yn ei chyfanrwydd ar ein Tudalen Golygyddol.