The Word Foundation
Rhannwch y dudalen hon


MEDDWL A DESTINY

Harold W. Percival

 
HAROLD W. PERCIVAL
1868 - 1953

RHAGAIR YR AWDUR

Pennwyd y llyfr hwn i Benoni B. Gattell bob hyn a hyn rhwng y blynyddoedd 1912 a 1932. Ers hynny mae wedi bod yn gweithio drosodd a throsodd. Nawr, yn 1946, ychydig o dudalennau sydd heb gael eu newid o leiaf ychydig. I osgoi ailadrodd a chymhlethdodau dilewyd y tudalennau cyfan, ac rwyf wedi ychwanegu llawer o adrannau, paragraffau a thudalennau.

Heb gymorth, mae'n amheus a yw'r gweithio byddai wedi cael ei ysgrifennu, oherwydd roedd yn anodd imi feddwl ac ysgrifennu ar yr un peth amser. Roedd yn rhaid i'm corff fod yn llonydd tra roeddwn i meddwl y pwnc gwahaniaeth i mewn i ffurflen a dewis geiriau priodol i adeiladu strwythur y ffurflen: ac felly, yr wyf yn wir ddiolchgar iddo am y gweithio mae wedi gwneud. Rhaid imi yma hefyd gydnabod swyddfeydd caredig ffrindiau, sydd awydd i aros yn ddienw, am eu hawgrymiadau a'u cymorth technegol wrth gwblhau'r gweithio.

Tasg anoddaf oedd cael telerau i fynegi'r pwnc ail-ateb gwahaniaeth trin. Fy ymdrech galed fu dod o hyd i eiriau ac ymadroddion a fydd yn cyfleu'r sy'n golygu a phriodoleddau rhai realiti corfforedig, ac i ddangos eu hanwahanadwy perthynas i'r ymwybodol yn selio mewn cyrff dynol. Ar ôl newidiadau dro ar ôl tro, mi wnes i setlo o'r diwedd ar y termau a ddefnyddir yma.

Nid yw llawer o bynciau yn cael eu gwneud mor glir ag y byddwn yn dymuno iddynt fod, ond mae'n rhaid i'r newidiadau a wneir fod yn ddiddiwedd neu fod yn ddiddiwedd, oherwydd ar bob darlleniad roedd newidiadau eraill yn ymddangos yn ddoeth.

Nid wyf yn tybio pregethu i neb; Nid wyf yn ystyried fy hun yn bregethwr nac yn athro. Oni bai mai fi sy'n gyfrifol am y llyfr, byddai'n well gennyf fod fy personoliaeth peidio â chael ei enwi fel ei awdur. Mae'r fawredd o'r pynciau yr wyf yn cynnig gwybodaeth amdanynt, yn lleddfu ac yn fy rhyddhau rhag hunan-guddio ac yn gwahardd ple gwyleidd-dra. Feiddiaf wneud datganiadau rhyfedd a syfrdanol i'r ymwybodol a hunan anfarwol sydd ym mhob corff dynol; ac rwy'n cymryd yn ganiataol y bydd yr unigolyn yn penderfynu beth y bydd yn ei wneud neu na fydd yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gyflwynir.

 

Mae pobl feddylgar wedi pwysleisio'r angen i siarad yma am rai o fy profiadau mewn gwladwriaethau o fod ymwybodol, ac o ddigwyddiadau fy bywyd a allai fod o gymorth i egluro sut yr oedd yn bosibl imi ymgyfarwyddo ac ysgrifennu am bethau sydd mor wahanol i'r credoau presennol. Maent yn dweud bod hyn yn angenrheidiol oherwydd nad oes llyfryddiaeth wedi'i atodi ac ni chynigir unrhyw gyfeiriadau i gadarnhau'r datganiadau a wneir yma. Rhai o fy profiadau wedi bod yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi clywed amdano neu ei ddarllen. Fy un i meddwl am ddynol bywyd ac mae'r byd rydyn ni'n byw ynddo wedi datgelu i mi bynciau a ffenomenau nad ydw i wedi dod o hyd iddyn nhw wedi'u crybwyll mewn llyfrau. Ond byddai'n afresymol tybio y gallai materion o'r fath fod, ond eto'n anhysbys i eraill. Rhaid bod yna rai sy'n gwybod ond yn methu â dweud. Nid wyf o dan unrhyw addewid o gyfrinachedd. Nid wyf yn perthyn i unrhyw sefydliad o unrhyw fath. Rwy'n torri na ffydd wrth ddweud yr hyn a ddarganfyddais gan meddwl; gan gyson meddwl tra yn effro, nid i mewn cysgu neu mewn trance. Nid wyf erioed wedi bod ac nid wyf erioed am fod mewn perlewyg o unrhyw fath.

Yr hyn yr wyf wedi bod ymwybodol o tra meddwl am bynciau fel gofod, unedau of gwahaniaeth, cyfansoddiad gwahaniaeth, cudd-wybodaeth, amser, dimensiynau, y greadigaeth a tu allanoli of meddyliau, ewyllys, I. gobeithio, wedi agor tiroedd ar gyfer archwilio a chamfanteisio yn y dyfodol. Gan hynny amser iawn dylai ymddygiad fod yn rhan o fodau dynol bywyd, a dylai gadw i fyny â gwyddoniaeth a dyfeisio. Yna gall gwareiddiad barhau, ac Annibyniaeth gyda cyfrifoldeb fydd rheol unigolyn bywyd ac o'r Llywodraeth.

Dyma fraslun o rai profiadau o fy gynnar bywyd:

rhythm oedd fy cyntaf teimlo'n o gysylltiad â'r byd corfforol hwn. Yn nes ymlaen, roeddwn i'n gallu teimlo y tu mewn i'r corff, a gallwn glywed lleisiau. Deallais y sy'n golygu o'r synau a wneir gan y lleisiau; Ni welais unrhyw beth, ond yr wyf fi, fel teimlo'n, gallai gael y sy'n golygu o unrhyw un o'r seiniau geiriau a fynegir, gan y rhythm; a fy teimlo'n rhoddodd y ffurflen a lliw'r gwrthrychau a ddisgrifiwyd gan eiriau. Pan allwn i ddefnyddio'r ymdeimlad o golwg ac yn gallu gweld gwrthrychau, deuthum o hyd i'r ffurflenni ac ymddangosiadau yr wyf fi, fel teimlo'n, wedi teimlo, i fod yn gytûn â'r hyn yr oeddwn wedi'i ddal. Pan oeddwn i'n gallu defnyddio synhwyrau golwg, clyw, blas a arogl ac yn gallu gofyn ac ateb cwestiynau, cefais fy hun yn ddieithryn mewn byd rhyfedd. Roeddwn i'n gwybod nad fi oedd y corff roeddwn i'n byw ynddo, ond ni allai unrhyw un ddweud wrthyf pwy na beth oeddwn i nac o ble y des i, ac roedd yn ymddangos bod y rhan fwyaf o'r rhai yr oeddwn i'n eu cwestiynu yn credu mai nhw oedd y cyrff roedden nhw'n byw ynddynt.

Sylweddolais fy mod mewn corff na allwn ryddhau fy hun ohono. Roeddwn ar goll, ar fy mhen fy hun, ac mewn cyflwr truenus o tristwch. Digwyddiadau dro ar ôl tro a profiadau argyhoeddodd fi nad oedd pethau fel yr oeddent yn ymddangos; bod newid parhaus; nad oes sefydlogrwydd o unrhyw beth; bod pobl yn aml yn dweud y gwrthwyneb i'r hyn yr oeddent yn ei olygu mewn gwirionedd. Roedd plant yn chwarae gemau roedden nhw'n eu galw'n “gwneud i gredu” neu'n “gadewch i ni esgus.” Roedd plant yn chwarae, roedd dynion a menywod yn ymarfer gwneud i gredu ac esgus; cymharol ychydig o bobl oedd yn wirioneddol ac yn ddiffuant. Roedd gwastraff mewn ymdrech ddynol, ac ni pharhaodd ymddangosiadau. Ni wnaed ymddangosiadau i bara. Gofynnais i mi fy hun: Sut y dylid gwneud pethau a fydd yn para, ac yn cael eu gwneud heb wastraff ac anhrefn? Atebodd rhan arall ohonof fy hun: Yn gyntaf, gwyddoch beth rydych chi ei eisiau; gweld a dal i mewn yn raddol meddwl y ffurflen lle byddai gennych yr hyn yr ydych ei eisiau. Yna meddyliwch ac ewyllysiwch a siaradwch hynny i ymddangosiad, a'r hyn rydych chi'n meddwl fydd yn cael ei gasglu o'r anweledig awyrgylch ac yn sefydlog i mewn ac o gwmpas hynny ffurflen. Ni feddyliais wedyn yn y geiriau hyn, ond mae'r geiriau hyn yn mynegi'r hyn yr wyf bryd hynny meddwl. Roeddwn i'n teimlo'n hyderus y gallwn i wneud hynny, ac ar unwaith ceisiais drio yn hir. Methais. Ar ôl methu roeddwn yn teimlo gwarth, diraddio, ac roedd gen i gywilydd.

Ni allwn helpu i fod yn sylwgar o ddigwyddiadau. Yr hyn a glywais bobl yn ei ddweud am bethau a ddigwyddodd, yn enwedig yn eu cylch marwolaeth, ddim yn ymddangos yn rhesymol. Roedd fy rhieni yn Gristnogion defosiynol. Clywais ef yn cael ei ddarllen a dywedais “Da”Gwnaeth y byd; iddo greu anfarwol enaid ar gyfer pob corff dynol yn y byd; a bod y enaid nad oedd yn ufuddhau Da yn cael ei fwrw i mewn uffern a byddai'n llosgi mewn tân a brwmstan am byth bythoedd. Ni chredais air o hynny. Roedd yn ymddangos yn rhy hurt i mi dybio neu gredu bod unrhyw Da neu gallai fod wedi gwneud y byd neu wedi fy nghreu ar gyfer y corff roeddwn i'n byw ynddo. Roeddwn i wedi llosgi fy mys gyda matsis brwmstan, a chredais y gellid llosgi i'r corff marwolaeth; ond roeddwn i'n gwybod fy mod i, beth oedd ymwybodol fel na allwn i, ni ellid ei losgi ac ni allai farw, ni allai'r tân a'r brwmstan hwnnw fy lladd, er bod y poen o'r llosg hwnnw yn ofnadwy. Roeddwn i'n gallu synhwyro perygl, ond wnes i ddim ofn.

Nid oedd yn ymddangos bod pobl yn gwybod “pam” na “beth,” am bywyd neu am marwolaeth. Roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid cael a rheswm am bopeth a ddigwyddodd. Roeddwn i eisiau gwybod cyfrinachau bywyd ac o marwolaeth, ac i fyw am byth. Nid oeddwn yn gwybod pam, ond ni allwn helpu eisiau hynny. Roeddwn i'n gwybod na allai fod nos a dydd a bywyd a marwolaeth, a dim byd, oni bai fod yna rai doeth yn rheoli'r byd a nos a dydd a bywyd a marwolaeth. Fodd bynnag, penderfynais fod fy pwrpas fyddai dod o hyd i gyfrinachau’r rhai doeth hynny a fyddai’n dweud wrthyf sut y dylwn ddysgu a beth ddylwn i ei wneud. bywyd a marwolaeth. Ni fyddwn hyd yn oed yn meddwl dweud hyn, fy datrysiad cadarn, oherwydd ni fyddai pobl yn deall; byddent yn credu fy mod yn ffôl neu'n wallgof. Roeddwn i tua saith oed ar hynny amser.

Aeth pymtheng mlynedd neu fwy heibio. Roeddwn wedi sylwi ar y gwahanol safbwyntiau ar bywyd o fechgyn a merched, wrth iddynt dyfu a newid yn ddynion a menywod, yn enwedig yn ystod eu glasoed, ac yn enwedig fy rhai fy hun. Roedd fy marn wedi newid, ond roedd fy pwrpas- I ddod o hyd i'r rhai a oedd yn ddoeth, a oedd yn gwybod, ac y gallwn ddysgu cyfrinachau ganddynt bywyd a marwolaeth—Yn ddigyfnewid. Roeddwn yn sicr o’u bodolaeth; ni allai'r byd fod, hebddyn nhw. Wrth archebu digwyddiadau, gallwn weld bod yn rhaid cael llywodraeth a rheolaeth ar y byd, yn yr un modd ag y mae'n rhaid bod llywodraeth gwlad neu reolaeth ar unrhyw fusnes er mwyn i'r rhain barhau. Un diwrnod gofynnodd fy mam imi beth oeddwn i'n ei gredu. Heb betruso dywedais: gwn heb amau bod cyfiawnder yn rheoli'r byd, er fy un i bywyd ymddengys ei fod yn dystiolaeth nad yw, oherwydd ni allaf weld unrhyw bosibilrwydd o gyflawni'r hyn yr wyf yn ei wybod yn ei hanfod, a'r hyn yr wyf yn ei wybod fwyaf awydd.

Yn yr un flwyddyn, yng ngwanwyn 1892, darllenais mewn papur dydd Sul fod Madam Blavatsky penodol wedi bod yn ddisgybl i ddynion doeth yn y Dwyrain a elwid yn “Mahatmas”; eu bod, trwy fywydau dro ar ôl tro ar y ddaear, wedi cyrraedd doethineb; eu bod yn meddu ar gyfrinachau bywyd a marwolaeth, a'u bod wedi achosi i Madam Blavatsky wneud hynny ffurflen Cymdeithas Theosophical, lle y gellid rhoi eu dysgeidiaeth i'r cyhoedd. Byddai darlith y noson honno. Es i. Yn nes ymlaen deuthum yn aelod selog o'r Gymdeithas. Nid oedd y datganiad bod dynion doeth - yn ôl pa enwau bynnag y'u gelwid - yn fy synnu; dim ond tystiolaeth lafar oedd honno o'r hyn yr oeddwn i, yn ei hanfod, wedi bod yn sicr ohono fel rhywbeth angenrheidiol ar gyfer dyrchafiad dyn ac ar gyfer cyfeiriad ac arweiniad natur. Darllenais bopeth y gallwn yn eu cylch. I. meddwl o ddod yn ddisgybl i un o'r doethion; ond parhaodd meddwl arweiniodd fi i ddeall nad oedd y ffordd go iawn trwy unrhyw gais ffurfiol i unrhyw un, ond i fod yn ffit ac yn barod. Nid wyf wedi gweld na chlywed gan, ac nid wyf wedi cael unrhyw gyswllt â “y rhai doeth” fel yr oeddwn wedi beichiogi. Nid wyf wedi cael unrhyw athro. Nawr mae gen i well dealltwriaeth o faterion o'r fath. Y “Wise Ones” go iawn yw Triune Selves, yn The Teyrnas Sefydlogrwydd. Rhoddais y gorau i gysylltiad â phob cymdeithas.

O fis Tachwedd 1892 pasiais trwy ryfeddol a hanfodol profiadau, ac yn dilyn hynny, yng ngwanwyn 1893, digwyddodd y digwyddiad mwyaf rhyfeddol o fy bywyd. Roeddwn i wedi croesi 14th Street yn 4th Avenue, yn Ninas Efrog Newydd. Roedd ceir a phobl yn brysio heibio. Wrth gamu i fyny at ymyl palmant cornel y gogledd-ddwyrain, Golau, yn fwy na myrdd o haul a agorwyd yng nghanol fy mhen. Yn y foment honno neu pwynt, daliwyd tragwyddoldeb. Nid oedd unrhyw amser. Pellter a dimensiynau ddim mewn tystiolaeth. natur yn cynnwys unedau. Roeddwn i ymwybodol y unedau of natur ac o unedau as Deallusrwydd. O fewn a thu hwnt, felly i ddweud, roedd Goleuadau mwy a llai; y mwyaf sy'n treiddio'r Goleuadau lleiaf, a ddatgelodd y gwahanol fathau o unedau. Nid oedd y Goleuadau o natur; roeddent yn Goleuadau fel Deallusrwydd, Ymwybodol Goleuadau. O'i gymharu â disgleirdeb neu ysgafnder y Goleuadau hynny, niwl trwchus oedd y golau haul o'i amgylch. Ac yn a thrwy bob Goleuadau a unedau a gwrthrychau roeddwn i ymwybodol o Bresenoldeb Ymwybyddiaeth. Roeddwn i'n ymwybodol o Ymwybyddiaeth fel y Ultimate and Absolute Realiti, ac yn ymwybodol o'r perthynas o bethau. Ni phrofais unrhyw wefr, emosiynau, neu ecstasi. Mae geiriau'n methu â disgrifio nac egluro CYFLEUSTER yn llwyr. Byddai'n ofer ceisio disgrifio'r mawredd aruchel a phwer a threfn a perthynas in poise o'r hyn yr oeddwn yn ymwybodol bryd hynny. Ddwywaith yn ystod y pedair blynedd ar ddeg nesaf, am gyfnod hir amser ar bob achlysur, roeddwn yn ymwybodol ohono Ymwybyddiaeth. Ond yn ystod hynny amser Nid oeddwn yn ymwybodol o ddim mwy nag yr oeddwn wedi bod yn ymwybodol ohono yn yr eiliad gyntaf honno.

Bod ymwybodol of Ymwybyddiaeth yw'r set o eiriau cysylltiedig a ddewisais fel ymadrodd i siarad am yr eiliad fwyaf grymus a rhyfeddol honno yn fy bywyd.

Ymwybyddiaeth yn bresennol ym mhob uned. Felly presenoldeb Ymwybyddiaeth yn gwneud pob uned ymwybodol fel y swyddogaeth mae'n perfformio yn y radd y mae'n ymwybodol ohoni. Bod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn datgelu’r “anhysbys” i’r un sydd wedi bod mor ymwybodol. Yna bydd yn y ddyletswydd o'r un hwnnw i wneud yn hysbys yr hyn y gall ohono bod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth.

Y gwerth mawr mewn bod ymwybodol of Ymwybyddiaeth yw ei fod yn galluogi un i wybod am unrhyw bwnc, gan meddwl. Meddwl yw daliad cyson y Cydwybodol Golau o fewn ar bwnc y meddwl. Wedi'i nodi'n fyr, meddwl mae pedwar cam iddo: dewis y pwnc; dal y Cydwybodol Golau ar y pwnc hwnnw; canolbwyntio'r Golau; a, ffocws y Golau. Pan fydd y Golau yn canolbwyntio, mae'r pwnc yn hysbys. Trwy'r dull hwn, Meddwl a Destiny wedi ei ysgrifennu.

 

Yr arbennig pwrpas o'r llyfr hwn yw: I ddweud wrth y ymwybodol yn selio mewn cyrff dynol ein bod yn anwahanadwy doer rhannau o anfarwol ymwybodol unigol triniaethau, Triune Selves, sydd, o fewn a thu hwnt amser, yn byw gyda'n mawrion meddyliwr a gwybodwr rhannau mewn cyrff di-ryw perffaith yn y Teyrnas Sefydlogrwydd; ein bod ni, y rhai ymwybodol ein hunain bellach mewn cyrff dynol, wedi methu mewn prawf tyngedfennol, a thrwy hynny alltudio ein hunain o hynny Teyrnas Sefydlogrwydd i fyd genedigaeth a dyn amserol hwn marwolaeth a ail-fodolaeth; nad oes gennym ni ddim cof o hyn oherwydd ein bod yn rhoi ein hunain mewn hunan-hypnotig cysgu, I freuddwyd; y byddwn yn parhau i wneud hynny freuddwyd drwy bywyd, trwodd marwolaeth ac yn ôl eto i bywyd; bod yn rhaid i ni barhau i wneud hyn nes ein bod yn dad-hypnoteiddio, deffro, ein hunain allan o'r hypnosis yr ydym yn rhoi ein hunain ynddo; bod yn rhaid i ni ddeffro o'n freuddwyd, dod yn ymwybodol of ein hunain as ein hunain yn ein cyrff, ac yna adfywio ac adfer ein cyrff i dragwyddoldeb bywyd yn ein cartref - Yr Teyrnas Sefydlogrwydd y daethom ohono - sy'n treiddio trwy'r byd hwn o'n byd ni, ond nad yw'n cael ei weld gan lygaid marwol. Yna byddwn yn cymryd ein lleoedd yn ymwybodol ac yn parhau â'n rhannau yn y Gorchymyn Dilyniant Tragwyddol. Dangosir y ffordd i gyflawni hyn mewn penodau sy'n dilyn.

* * *

Wrth ysgrifennu'r llawysgrif hon gweithio yw gyda'r argraffydd. Nid oes llawer amser i ychwanegu at yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu. Yn ystod blynyddoedd lawer ei baratoi, gofynnwyd yn aml imi gynnwys yn y testun rai dehongliadau o ddarnau o'r Beibl sy'n ymddangos yn annealladwy, ond sydd, yn y ysgafn o'r hyn a nodwyd ar y tudalennau hyn, yn gwneud synnwyr ac wedi sy'n golygu, ac sydd, ar yr un peth amser, datganiadau ategol a wneir yn hyn gweithio. Ond roeddwn yn wrthwynebus i wneud cymariaethau neu ddangos gohebiaeth. Roeddwn i eisiau hyn gweithio i gael ei farnu yn ôl ei deilyngdod ei hun yn unig.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf prynais gyfrol yn cynnwys “The Lost Books of the Bible a The Forgotten Books of Eden.” Wrth sganio tudalennau'r llyfrau hyn, mae'n rhyfeddol gweld faint o ddarnau rhyfedd sydd fel arall yn annealladwy y gellir eu deall pan fydd rhywun yn deall yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu yma am y Triune Hunan a'i dair rhan; am y adfywio o'r corff corfforol dynol i mewn i gorff corfforol perffeithiedig, anfarwol, a'r Teyrnas Sefydlogrwydd, —Yn yng ngeiriau Iesu yw “Teyrnas Da. "

Unwaith eto gwnaed ceisiadau am eglurhad o ddarnau o'r Beibl. Efallai ei bod yn dda gwneud hyn a hefyd bod darllenwyr Meddwl a Destiny cael rhywfaint o dystiolaeth i gadarnhau rhai datganiadau yn y llyfr hwn, y gellir dod o hyd i dystiolaeth yn y Testament Newydd ac yn y llyfrau a grybwyllir uchod. Felly, byddaf yn ychwanegu pumed adran at Bennod X, “Duwiau ac mae eu Crefyddau, ”Delio â'r materion hyn.

HWP

Efrog Newydd, Mawrth 1946