The Word Foundation

Cyhoeddwyr o MEDDWL a DESTINY
Cyfarchion!

Rydych chi nawr yn barod i ymchwilio i wybodaeth sy'n hanfodol i chi fel bod dynol — sydd wedi'i chynnwys yn y llyfr Meddwl a Chwyldro gan Harold W. Percival, un o feddylwyr mwyaf y ganrif 20. Mewn print am dros saith deg mlynedd, Meddwl a Chwyldro yw un o'r datguddiadau mwyaf cyflawn a dwys a gynigir i ddynoliaeth.

Prif bwrpas y wefan hon yw gwneud Meddwl a Chwyldro, yn ogystal â llyfrau eraill Mr. Percival, ar gael i bobl y byd. Gellir darllen yr holl lyfrau hyn nawr ar-lein a gellir eu gweld yn ein Llyfrgell. Os dyma'ch archwiliad cyntaf o Meddwl a Chwyldro, efallai yr hoffech chi ddechrau gyda Rhagair a Chyflwyniad yr Awdur.

Mae'r symbolau geometregol a ddefnyddir ar y wefan hon yn cyfleu egwyddorion metaffisegol sy'n cael eu darlunio a'u hegluro ynddynt Meddwl a Chwyldro. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y symbolau hyn ewch yma.


Er bod hanes wedi dangos inni fod bodau dynol yn aml yn dueddol o barchu a gogoneddu person o statws HW Percival, roedd ef ei hun yn bendant nad oedd am gael ei ystyried yn athro. Mae'n gofyn bod y datganiadau yn Meddwl a Chwyldro cael eu barnu yn ôl y gwir sydd ym mhob person; felly, mae'n troi'r darllenydd yn ôl ato'i hun:

Nid wyf yn tybio pregethu i neb; Nid wyf yn ystyried fy hun yn bregethwr nac yn athro. Oni bai fy mod i'n gyfrifol am y llyfr, byddai'n well gen i na fyddai fy nheulu yn cael ei enwi fel ei awdur. Mae mawredd y pynciau yr wyf yn cynnig gwybodaeth amdanynt, yn fy ngadael ac yn fy rhyddhau rhag hunan-gysur ac yn gwahardd y ple ofesty. Rwy'n meiddio gwneud datganiadau rhyfedd a syfrdanol i'r hunan ymwybodol ac anfarwol sydd ym mhob corff dynol; a chymeraf yn ganiataol y bydd yr unigolyn yn penderfynu beth fydd yn ei wneud neu na fydd yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gyflwynir.

 - HW Percival •     '

  Rwyf yn bersonol yn ystyried Meddwl a Chwyldro i fod y llyfr mwyaf arwyddocaol a gwerthfawr a gyhoeddwyd erioed mewn unrhyw iaith.

  —ERS   .

 •      '

  Pe bawn i'n cael fy marn ar ynys ac yn cael mynd ag un llyfr, dyma fyddai'r llyfr.

  —ASW    

 •     '

  Meddwl a Chwyldro yw un o'r llyfrau di-oed hynny a fydd yr un mor wir a gwerthfawr i fodau dynol ddeng mil o flynyddoedd o hyn ymlaen heddiw. Mae ei gyfoeth deallusol ac ysbrydol yn ddi-rym.

  —PDP    

 •      '

  Yn union fel y mae Shakespeare yn rhan o bob oedran, felly hefyd yw Meddwl a Chwyldro llyfr Humanity.

  —MIM  .

 •      '

  Nid yw'r llyfr o'r flwyddyn, nac o'r ganrif, ond o'r oes. Mae'n datgelu sail resymegol ar gyfer moesoldeb ac yn datrys problemau seicolegol sydd wedi drysu dyn ers oedran.

  —GR    

 •     '

  Meddwl a Chwyldro yn rhoi'r wybodaeth yr wyf wedi bod yn chwilio amdani ers tro. Mae'n hwb prin, clir ac ysbrydoledig i'r ddynoliaeth.

  —CBB    

 •      '

  Mewn darllen Meddwl a Chwyldro Rwy'n cael fy hun yn rhyfeddu, yn ddychrynllyd, ac mae gennyf ddiddordeb mawr. Beth yw llyfr! Pa syniadau newydd (i mi) mae'n eu cynnwys!

  —FT    

 •      '

  Byth o'r blaen, ac rydw i wedi bod yn chwilotwr brwd gydol fy mywyd, a wyf wedi dod o hyd i gymaint o ddoethineb a goleuedigaeth ag yr wyf yn ei ddarganfod yn barhaus? Meddwl a Chwyldro.

  —JM  .

 •      '

  Hyd nes i mi ddod o hyd i'r llyfr hwn, doeddwn i ddim yn ymddangos fel pe bawn yn perthyn i'r byd tyrfa hwn, yna fe syrthiodd fi ar frys mawr.

  —RG    

 •      '

  Pryd bynnag yr wyf yn teimlo fy mod yn llithro i beidio â digalonni, rwy'n agor y llyfr ar hap ac yn dod o hyd i'r union beth i'w ddarllen sy'n rhoi lifft i mi a'r cryfder sydd ei angen arnaf ar y pryd. Yn wir, rydym yn creu ein tynged trwy feddwl. Sut y gallai bywyd fod yn wahanol pe baem yn cael ein dysgu o'r crud ymlaen.

  —CP  .

 •      '

  Percival's Meddwl a Chwyldro dylai ddiweddu chwiliad unrhyw geisiwr difrifol am wybodaeth ysgrifenedig gywir am fywyd. Mae'r awdur yn dangos ei fod yn gwybod o ble mae'n siarad. Nid oes iaith grefyddol niwlog a dim dyfalu. Yn hollol unigryw yn y genre hwn, mae Percival wedi ysgrifennu'r hyn y mae'n ei wybod, ac mae'n gwybod llawer iawn - yn sicr yn fwy nag unrhyw awdur hysbys arall. Os ydych chi'n meddwl tybed pwy ydych chi, pam eich bod chi yma, natur y bydysawd neu ystyr bywyd yna ni fydd Percival yn eich siomi ... Byddwch yn barod!

  –JZ    

 •     '

  Dyma un o'r llyfrau pwysicaf a ysgrifennwyd erioed yn hanes hysbys ac anhysbys y blaned hon. Mae'r syniadau a'r wybodaeth a nodwyd yn apelio i resymu, ac mae ganddynt “gylch” o wirionedd. Mae HW Percival yn gymwynaswr anhysbys i ddynoliaeth bron, gan y bydd ei roddion llenyddol yn datgelu, pan ymchwilir yn ddiduedd iddo. Rwyf wedi fy syfrdanu gan absenoldeb ei waith meistr yn y nifer o restrau “darllen a argymhellir” ar ddiwedd llawer o lyfrau difrifol a phwysig yr wyf wedi eu darllen. Yn wir, mae'n un o'r cyfrinachau gorau yn y byd o feddwl dynion. Mae gwên ddymunol a theimladau o ddiolch yn cael eu galw i mewn, pryd bynnag yr wyf yn meddwl am y ffaith fendigedig honno, sy'n adnabyddus ym myd y dynion fel Harold Waldwin Percival.

  —LB    

 •     '

  Ar ôl 30 o flynyddoedd o gymryd nodiadau helaeth o lawer o lyfrau ar seicoleg, athroniaeth, gwyddoniaeth, metaffiseg, athroniaeth a phynciau cymharol grefyddol, y llyfr rhyfeddol hwn yw'r ateb cyflawn i'r holl bethau yr wyf wedi bod yn eu ceisio ers cymaint o flynyddoedd. Wrth i mi amsugno'r cynnwys mae yna'r rhyddid meddyliol, emosiynol a chorfforol mwyaf gydag ysbrydoliaeth ddyrchafedig na all geiriau ei mynegi. Rwy'n ystyried mai'r llyfr hwn yw'r mwyaf pryfoclyd a dadlennol fy mod i erioed wedi cael y pleser o ddarllen.

  —MBA    

 •     '

  Y llyfr gorau i mi ei ddarllen erioed; dwys iawn ac mae'n egluro popeth am fodolaeth rhywun. Dywedodd Bwdha ers amser maith mai meddwl yw mam pob gweithred. Dim byd gwell na'r llyfr hwn i'w egluro'n fanwl. Diolch.

  —WP


Lleisiau Ein Darllenwyr


Mwy Adolygiadau