Pennod I o FEDDWL a DESTINY


CYFLWYNIAD
Y bennod gyntaf hon o Meddwl a Chwyldro y bwriad yw cyflwyno i chi dim ond ychydig o'r pynciau y mae'r llyfr yn delio â nhw. Bydd llawer o'r pynciau'n ymddangos yn rhyfedd. Efallai bod rhai ohonyn nhw'n frawychus. Efallai y gwelwch eu bod i gyd yn annog ystyriaeth feddylgar. Wrth ichi ddod yn gyfarwydd â'r meddwl, a meddwl eich ffordd trwy'r llyfr, fe welwch ei fod yn dod yn fwyfwy eglur, a'ch bod yn y broses o ddatblygu dealltwriaeth o rai ffeithiau dirgel sylfaenol ond o'r blaen am fywyd - ac yn arbennig amdanoch chi'ch hun. .

Mae'r llyfr yn egluro pwrpas bywyd. Nid dod o hyd i hapusrwydd yn unig yw'r pwrpas hwnnw, naill ai yma neu wedi hyn. Nid yw ychwaith i "achub" enaid rhywun. Gwir bwrpas bywyd, y pwrpas a fydd yn bodloni synnwyr a rheswm, yw hyn: y bydd pob un ohonom yn ymwybodol yn raddol mewn graddau uwch fyth o fod yn ymwybodol; hynny yw, yn ymwybodol o natur, ac yn a thrwyddo a thu hwnt i natur. Mae natur yn golygu popeth y gellir gwneud rhywun yn ymwybodol ohono trwy'r synhwyrau.

Mae'r llyfr hefyd yn eich cyflwyno i chi'ch hun. Mae'n dod â'r neges amdanoch chi'ch hun: eich hunan dirgel sy'n byw yn eich corff. Efallai eich bod bob amser wedi uniaethu â'ch corff ac fel eich corff; a phan geisiwch feddwl amdanoch eich hun rydych felly'n meddwl am eich mecanwaith corfforol. Trwy rym arfer rydych chi wedi siarad am eich corff fel "Myfi", fel "fi fy hun". Rydych chi'n gyfarwydd â defnyddio ymadroddion fel "pan ges i fy ngeni," a "pan fydda i'n marw"; a "Gwelais fy hun yn y gwydr," ac "fe orffwysais fy hun," "Rwy'n torri fy hun," ac yn y blaen, pan mewn gwirionedd eich corff chi rydych chi'n siarad amdano. Er mwyn deall yr hyn ydych chi, yn gyntaf rhaid i chi weld yn glir y gwahaniaeth rhyngoch chi a'r corff rydych chi'n byw ynddo. Byddai'r ffaith eich bod chi'n defnyddio'r term "fy nghorff" mor hawdd ag y byddwch chi'n defnyddio unrhyw un o'r rhai sydd newydd eu dyfynnu yn awgrymu nad ydych chi'n hollol barod i wneud y gwahaniaeth pwysig hwn.

Dylech wybod nad eich corff chi ydych chi; dylech wybod nad chi yw eich corff. Dylech wybod hyn oherwydd, pan fyddwch chi'n meddwl amdano, eich bod yn sylweddoli bod eich corff yn wahanol iawn heddiw i'r hyn ydoedd pan oeddech chi, yn ystod plentyndod, wedi dod yn ymwybodol ohono gyntaf. Yn ystod y blynyddoedd yr ydych wedi byw yn eich corff, rydych wedi bod yn ymwybodol ei fod wedi bod yn newid: wrth iddo fynd drwy ei blentyndod a'i lencyndod a'i ieuenctid, ac i'w gyflwr presennol, mae wedi newid yn fawr. Ac wrth ichi sylweddoli bod eich corff wedi aeddfedu mae newidiadau graddol wedi bod yn eich barn chi am y byd a'ch agwedd tuag at fywyd. Ond drwy gydol y newidiadau hyn rydych chi wedi parhau i chi: hynny yw, rydych chi wedi bod yn ymwybodol ohonoch eich hun fel yr un hunan, yr un fath â mi, drwy'r amser. Mae eich myfyrdod ar y gwirionedd syml hwn yn eich gorfodi i sylweddoli nad ydych chi, a'ch bod yn sicr, yn gorff i chi; yn hytrach, bod eich corff yn organeb gorfforol yr ydych yn byw ynddi; mecanwaith natur byw rydych chi'n ei weithredu; anifail rydych chi'n ceisio'i ddeall, i hyfforddi a meistroli.

Rydych chi'n gwybod sut y daeth eich corff i'r byd hwn; ond sut y daethoch i'ch corff nid ydych yn gwybod. Ni ddaethoch i mewn iddo tan beth amser ar ôl iddo gael ei eni; blwyddyn, efallai, neu sawl blwyddyn; ond o'r ffaith hon, ychydig neu ddim a wyddoch, oherwydd dim ond ar ôl ichi ddod i mewn i'ch corff y dechreuodd eich cof am eich corff. Rydych chi'n gwybod rhywbeth am y deunydd y mae eich corff sy'n newid yn barhaus wedi'i gyfansoddi ohono; ond yr hyn ydyw yw eich bod chi ddim yn gwybod; nid ydych yn ymwybodol eto fel yr hyn yr ydych yn eich corff. Rydych chi'n gwybod yr enw y mae eich corff yn cael ei wahaniaethu oddi wrth gyrff eraill; a hyn rydych chi wedi dysgu meddwl amdano fel eich enw. Yr hyn sy'n bwysig yw, y dylech chi wybod, nid pwy ydych chi fel personoliaeth, ond beth ydych chi fel unigolyn - yn ymwybodol ohonoch chi'ch hun, ond ddim eto'n ymwybodol fel chi'ch hun, hunaniaeth ddi-dor. Rydych chi'n gwybod bod eich corff yn byw, ac rydych chi'n eithaf rhesymol yn disgwyl y bydd yn marw; canys y mae yn ffaith fod pob corff dynol byw yn marw mewn amser. Cafodd eich corff ddechrau, a bydd ganddo ddiwedd; ac o'r dechrau i'r diwedd mae'n ddarostyngedig i gyfreithiau byd ffenomenau, newid, amser. Fodd bynnag, nid ydych chi yn yr un modd yn ddarostyngedig i'r deddfau sy'n effeithio ar eich corff. Er bod eich corff yn newid y deunydd y mae wedi'i gyfansoddi ohono'n amlach nag y byddwch chi'n newid y gwisgoedd rydych chi'n eu dilladu ag ef, nid yw'ch hunaniaeth yn newid. Rydych chi yr un fath â chi erioed.

Wrth i chi ystyried y gwirioneddau hyn, fe welwch na allwch chi feddwl y bydd eich hun byth yn dod i ben, mwy nag y gallwch chi feddwl bod chi'ch hun erioed wedi dechrau. Mae hyn oherwydd bod eich hunaniaeth yn ddiddiwedd ac yn ddiddiwedd; mae'r gwir I, y Hunan yr ydych chi'n teimlo, yn anfarwol ac yn ddi-newid, am byth y tu hwnt i gyrraedd ffenomena newid, o amser, marwolaeth. Ond beth yw eich hunaniaeth ddirgel, dydych chi ddim yn gwybod.

Pan ofynnwch i'ch hun, "Beth ydw i'n gwybod fy mod i?" yn y pen draw bydd presenoldeb eich hunaniaeth yn peri ichi ateb mewn rhyw fodd fel hyn: "Beth bynnag ydw i, gwn fy mod yn ymwybodol o leiaf; rwy'n ymwybodol o leiaf o fod yn ymwybodol." A chan barhau o'r ffaith hon gallwch ddweud: "Felly, rwy'n ymwybodol fy mod i. Rwy'n ymwybodol, ar ben hynny, mai fi ydw i; ac nad ydw i'n neb arall. Rwy'n ymwybodol mai dyma fy hunaniaeth yr wyf yn ymwybodol ohoni - nid yw'r I-ness a'r hunanoldeb unigryw hwn yr wyf yn amlwg yn teimlo - yn newid trwy gydol fy mywyd, er bod popeth arall yr wyf yn ymwybodol ohono fel petai mewn cyflwr o newid cyson. " Gan symud ymlaen o hyn, gallwch ddweud: "Nid wyf yn gwybod eto beth yw'r newid digyfnewid hwn; ond rwy'n ymwybodol bod yn y corff dynol hwn, yr wyf yn ymwybodol ohono yn ystod fy oriau deffro, rywbeth sy'n ymwybodol; rhywbeth sy'n teimlo ac yn dymuno ac yn meddwl, ond nid yw hynny'n newid; rhywbeth ymwybodol sy'n ewyllysio ac yn gorfodi'r corff hwn i weithredu, ac eto yn amlwg nid y corff mohono. Yn amlwg, y peth ymwybodol hwn, beth bynnag ydyw, yw fi fy hun. "

Felly, trwy feddwl, rydych chi'n dod i ystyried eich hun mwyach fel corff sy'n dwyn enw a rhai nodweddion gwahaniaethol eraill, ond fel yr hunan ymwybodol yn y corff. Gelwir yr hunan ymwybodol yn y corff, yn y llyfr hwn, yn y corff-yn-y-corff. Y corff-yn-y-corff yw'r pwnc y mae'r llyfr yn ymwneud ag ef yn arbennig. Felly, wrth i chi ddarllen y llyfr, bydd yn ddefnyddiol i chi feddwl amdanoch chi'ch hun fel driniwr ymgorfforedig; i edrych arnoch chi'ch hun fel dowd anfarwol mewn corff dynol. Wrth i chi ddysgu meddwl amdanoch chi'ch hun fel doer, fel y doer yn eich corff, byddwch yn cymryd cam pwysig tuag at ddeall dirgelwch eich hun ac eraill.

Rydych chi'n ymwybodol o'ch corff, ac o bob math arall o natur, trwy gyfrwng y synhwyrau. Dim ond trwy gyfrwng synhwyrau eich corff eich bod yn gallu gweithio o gwbl yn y byd ffisegol. Rydych chi'n gweithredu trwy feddwl. Mae eich meddwl yn cael ei ysgogi gan eich teimlad a'ch dymuniad. Mae eich teimlad a'ch awydd a'ch meddwl yn ddieithriad yn amlygu mewn gweithgarwch corfforol; dim ond mynegiant, allanoli, eich gweithgaredd mewnol yw gweithgaredd corfforol. Eich corff gyda'ch synhwyrau yw'r offeryn, y mecanwaith, sy'n cael ei rwystro gan eich teimlad a'ch awydd; eich peiriant natur unigol chi.

Mae eich synhwyrau yn fodau byw; unedau anweledig mater natur; mae'r grymoedd cychwyn hyn sy'n treiddio trwy strwythur cyfan eich corff; maent yn endidau sydd, er eu bod yn annealladwy, yn ymwybodol fel eu swyddogaethau. Mae eich synhwyrau yn gwasanaethu fel y canolfannau, trosglwyddyddion argraffiadau rhwng gwrthrychau natur a'r peiriant dynol rydych chi'n ei weithredu. Mae'r synhwyrau yn llysgenhadon natur i'ch llys. Nid oes gan eich corff a'i synhwyrau unrhyw bŵer i weithredu'n wirfoddol; dim mwy na'ch maneg rydych chi'n gallu teimlo a gweithredu drwyddi. Yn hytrach, y pŵer hwnnw ydych chi, y gweithredwr, yr hunan ymwybodol, y sawl sydd wedi'i ymgorffori.

Heboch chi, y sawl sy'n gwneud, ni all y peiriant gyflawni unrhyw beth. Mae gweithgareddau anwirfoddol eich corff - y gwaith o adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio meinwe, ac ati - yn cael eu cynnal yn awtomatig gan y peiriant anadlu unigol wrth iddo weithredu ar gyfer ac ar y cyd â'r peiriant natur newid mawr. Fodd bynnag, mae eich meddwl anghytbwys ac afreolaidd yn ymyrryd yn gyson â'r gwaith arferol hwn o natur yn eich corff: mae'r gwaith yn cael ei ddifetha a'i ddiddymu i'r graddau eich bod yn achosi tensiwn corfforol dinistriol ac anghytbwys trwy ganiatáu i'ch teimladau a'ch dymuniadau weithredu heb eich rheolaeth ymwybodol. Felly, er mwyn caniatáu i natur adnewyddu eich peiriant heb ymyrraeth eich meddyliau a'ch emosiynau, darperir eich bod yn gadael iddo fynd o bryd i'w gilydd; mae natur yn eich corff yn darparu bod y bond sy'n eich dal chi a'r synhwyrau gyda'i gilydd yn hamddenol, yn rhannol neu'n llwyr ar adegau. Mae'r ymlacio neu'r gadael hwn o'r synhwyrau yn gwsg.

Tra bod eich corff yn cysgu rydych chi allan o gysylltiad ag ef; ar ryw ystyr rydych chi i ffwrdd ohono. Ond bob tro y byddwch chi'n deffro'ch corff rydych chi'n ymwybodol ar unwaith o fod yr hunan-ddyn "I" yr oeddech chi cyn i chi adael eich corff mewn cwsg. Nid yw'ch corff, p'un a yw'n effro neu'n cysgu, yn ymwybodol o unrhyw beth, erioed. Yr hyn sy'n ymwybodol, yr hyn sy'n meddwl, yw chi'ch hun, y sawl sydd yn eich corff. Daw hyn yn amlwg pan ystyriwch nad ydych yn meddwl tra bod eich corff yn cysgu; o leiaf, os ydych chi'n meddwl yn ystod y cyfnod o gwsg nad ydych chi'n gwybod nac yn cofio, pan fyddwch chi'n deffro synhwyrau'ch corff, beth rydych chi wedi bod yn ei feddwl.

Mae cwsg naill ai'n ddwfn neu'n freuddwyd. Cwsg dwfn yw'r wladwriaeth rydych chi'n tynnu'n ôl i mewn i'ch hun, ac rydych chi allan o gysylltiad â'r synhwyrau ynddo; dyma'r wladwriaeth y mae'r synhwyrau wedi rhoi'r gorau i weithredu o ganlyniad i gael eu datgysylltu o'r pŵer y maent yn gweithredu trwyddo, pa bŵer ydych chi, y sawl sy'n gwneud. Breuddwyd yw cyflwr datgysylltiad rhannol; y cyflwr y mae eich synhwyrau yn cael eu troi o wrthrychau allanol natur i weithredu'n fewnol eu natur, gan weithredu mewn perthynas â phynciau'r gwrthrychau a ganfyddir yn ystod bod yn effro. Pan fyddwch, ar ôl cyfnod o gwsg dwfn, yn ailymuno â'ch corff, byddwch ar unwaith yn deffro'r synhwyrau ac yn dechrau gweithredu trwyddynt eto fel gweithredwr deallus eich peiriant, gan feddwl, siarad a gweithredu fel y teimlad-a- awydd yr ydych chi. Ac o arfer gydol oes rydych chi'n adnabod eich hun ar unwaith fel a gyda'ch corff: "Rwyf wedi bod yn cysgu," dywedwch; "nawr rydw i'n effro."

Ond yn eich corff ac allan o'ch corff, bob yn ail yn effro ac yn cysgu ddydd ar ôl dydd; trwy fywyd a thrwy farwolaeth, a thrwy'r taleithiau ar ôl marwolaeth; ac o fywyd i fywyd trwy gydol eich bywydau - mae eich hunaniaeth a'ch teimlad o hunaniaeth yn parhau. Mae'ch hunaniaeth yn beth real iawn, a phresenoldeb gyda chi bob amser; ond mae'n ddirgelwch na all deallusrwydd rhywun ei ddeall. Er na all y synhwyrau ei ddal, rydych serch hynny yn ymwybodol o'i bresenoldeb. Rydych chi'n ymwybodol ohono fel teimlad; mae gennych chi deimlad o hunaniaeth; teimlad o I-ness, o hunanoldeb; rydych chi'n teimlo, heb gwestiwn na rhesymoli, eich bod chi'n hunan union yr un fath sy'n parhau trwy fywyd.

Mae'r teimlad hwn o bresenoldeb eich hunaniaeth mor bendant fel na allwch chi feddwl y gallech chi fod yn unrhyw un arall i chi yn eich corff; eich bod yn gwybod eich bod bob amser yr un fath â chi, yr un peth yn barhaus, yr un doethur. Pan fyddwch yn gosod eich corff i orffwys a chysgu, ni allwch feddwl y bydd eich hunaniaeth yn dod i ben ar ôl i chi ymlacio'ch gafael ar eich corff a gadael iddo fynd; rydych yn disgwyl yn llawn pan fyddwch yn dod yn ymwybodol o'ch corff eto ac yn dechrau diwrnod newydd o weithgarwch ynddo, y byddwch chi yr un fath â chi, yr un hunan, yr un doethur.

Fel gyda chwsg, felly gyda marwolaeth. Mae marwolaeth yn gwsg hir, yn ymddeoliad dros dro o'r byd dynol hwn. Os ydych chi'n ymwybodol o'ch teimlad o fod yn iach ar y foment o farwolaeth, byddwch chi'n ymwybodol ar yr un pryd na fydd cwsg hir y farwolaeth yn effeithio ar barhad eich hunaniaeth yn fwy na'ch cwsg bob nos yn effeithio arno . Byddwch yn teimlo y byddwch yn parhau, hyd yn oed yn y dyfodol anhysbys, hyd yn oed wrth i chi barhau ar ôl diwrnod drwy'r dydd drwy'r bywyd sy'n dod i ben. Mae'r hunan hon, yr ydych chi, sy'n ymwybodol ohoni drwy gydol eich bywyd presennol, yr un fath, yr un fath â chi, a oedd yr un mor ymwybodol o barhau i ddydd ar ôl dydd trwy bob un o'ch bywydau blaenorol.

Er bod eich gorffennol hir yn ddirgelwch i chi yn awr, nid yw eich bywydau blaenorol ar y ddaear yn fwy o ryfeddod na'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd. Bob bore mae yna ddirgelwch o ddod yn ôl at eich corff cysgu o'r man lle nad ydych chi'n gwybod, mynd i mewn iddo trwy gyfrwng y ffordd nad ydych chi'n gwybod, ac eto dod yn ymwybodol o'r byd geni hwn a marwolaeth ac amser. Ond mae hyn wedi digwydd mor aml, wedi bod mor naturiol ers amser maith, fel nad yw'n ymddangos yn ddirgelwch; mae'n ddigwyddiad cyffredin. Eto i gyd, nid yw bron yn wahanol i'r weithdrefn yr ydych yn mynd trwyddi pan fyddwch, ar ddechrau pob ail-fodolaeth, yn mynd i mewn i gorff newydd a ffurfiwyd ar eich cyfer gan natur, wedi'i hyfforddi a'i baratoi gan eich rhieni neu warcheidwaid fel eich preswylfa yn y byd, mwgwd newydd fel personoliaeth.

Personoliaeth yw'r persona, y mwgwd, lle mae'r actor, y doer, yn siarad. Felly mae'n fwy na'r corff. Er mwyn bod yn bersonoliaeth, rhaid i'r corff dynol gael ei wneud yn effro gan bresenoldeb y doer ynddo. Yn y ddrama sy'n newid o hyd, mae'r driniwr yn cymryd ac yn gwisgo personoliaeth, a thrwyddi mae'n gweithredu ac yn siarad wrth iddo chwarae ei ran. Fel personoliaeth, mae'r dyn yn meddwl amdano'i hun fel personoliaeth; hynny yw, mae'r maswriwr yn meddwl amdano'i hun fel y rhan y mae'n ei chwarae, ac mae'n anghofus ohono'i hun fel yr hunan anfarwol ymwybodol yn y mwgwd.

Mae'n angenrheidiol deall am fodolaeth a thynged, fel arall mae'n amhosibl rhoi cyfrif am y gwahaniaethau yn y natur a'r cymeriad dynol. Mae honni bod anghydraddoldebau genedigaeth a gorsaf, cyfoeth a thlodi, iechyd a salwch, yn deillio o ddamwain neu siawns yn wreiddyn i'r gyfraith a chyfiawnder. Ar ben hynny, i briodoli deallusrwydd, athrylith, dyfeisgarwch, rhoddion, cyfadrannau, pwerau, rhinwedd; neu, mae anwybodaeth, anaeddfedrwydd, gwendid, sloth, is, a mawredd neu fychan cymeriad yn y rhain, fel rhai sy'n dod o etifeddiaeth gorfforol, yn gwrthwynebu synnwyr a rheswm cadarn. Mae a wnelo etifeddiaeth â'r corff; ond mae meddwl yn gwneud cymeriad. Mae'r gyfraith a chyfiawnder yn rheoli'r byd hwn o eni a marwolaeth, fel arall ni allai barhau yn ei gyrsiau; ac mae'r gyfraith a chyfiawnder yn drech ym materion dynol. Ond nid yw effaith bob amser yn dilyn achos ar unwaith. Nid yw cynaeafu yn dilyn hau ar unwaith. Yn yr un modd, efallai na fydd canlyniadau gweithred neu feddwl yn ymddangos tan ar ôl cyfnod hir o ymyrryd. Ni allwn weld beth sy'n digwydd rhwng y meddwl a gweithred a'u canlyniadau, yn fwy nag y gallwn weld beth sy'n digwydd yn y ddaear rhwng amser hadu a chynhaeaf; ond mae pob hunan mewn corff dynol yn gwneud ei gyfraith ei hun fel tynged gan yr hyn y mae'n ei feddwl a'r hyn y mae'n ei wneud, er efallai nad yw'n ymwybodol pan mae'n rhagnodi'r gyfraith; ac nid yw'n gwybod pryd y bydd y presgripsiwn yn cael ei lenwi, fel tynged, yn y presennol neu mewn bywyd ar y ddaear yn y dyfodol.

Mae diwrnod ac oes yr un peth yn y bôn; maent yn gyfnodau cylchol o fodolaeth barhaus lle mae'r sawl sy'n gwneud yn gweithio allan ei dynged ac yn cydbwyso ei gyfrif dynol â bywyd. Mae nos a marwolaeth hefyd yn debyg iawn: pan fyddwch chi'n llithro i ffwrdd i adael i'ch corff orffwys a chysgu, rydych chi'n mynd trwy brofiad tebyg iawn i'r un rydych chi'n mynd drwyddo pan fyddwch chi'n gadael y corff adeg marwolaeth. Ar ben hynny, mae eich breuddwydion nosweithiol i'w cymharu â'r gwladwriaethau ar ôl marwolaeth rydych chi'n pasio drwyddynt yn rheolaidd: mae'r ddau yn gyfnodau o weithgaredd goddrychol y sawl sy'n gwneud; yn y ddau rydych chi'n byw dros eich meddyliau a'ch gweithredoedd deffro, mae eich synhwyrau'n dal i weithredu ym myd natur, ond yn nhaleithiau mewnol natur. Ac mae'r cyfnod nosweithiol o gwsg dwfn, pan nad yw'r synhwyrau'n gweithredu mwyach - cyflwr anghofrwydd lle nad oes cof am unrhyw beth - yn cyfateb i'r cyfnod gwag lle rydych chi'n aros ar drothwy'r byd corfforol tan yr eiliad y byddwch chi ail-gysylltu â'ch synhwyrau mewn corff newydd o gnawd: y corff babanod neu'r corff plentyn sydd wedi'i lunio ar eich cyfer chi.

Pan fyddwch chi'n dechrau bywyd newydd rydych chi'n ymwybodol, fel mewn gwair. Rydych chi'n teimlo eich bod yn rhywbeth pendant a phendant. Mae'n debyg mai'r teimlad hwn o Iess neu hunan-wendid yw'r unig beth go iawn yr ydych yn ymwybodol ohono ers cryn amser. Mae popeth arall yn ddirgelwch. Am gyfnod rydych chi'n ddryslyd, efallai hyd yn oed yn ofidus, gan eich corff newydd rhyfedd a'ch amgylchedd anghyfarwydd. Ond wrth i chi ddysgu sut i weithredu eich corff a defnyddio ei synhwyrau, rydych chi'n tueddu i adnabod eich hun yn raddol. At hynny, cewch eich hyfforddi gan fodau dynol eraill i deimlo mai eich corff chi eich hun; fe'ch gwneir i deimlo mai chi yw'r corff.

Yn unol â hynny, wrth i chi ddod yn fwyfwy dan reolaeth synhwyrau eich corff, rydych chi'n dod yn llai a llai ymwybodol eich bod yn rhywbeth gwahanol i'r corff rydych chi'n ei feddiannu. Ac wrth i chi dyfu allan o blentyndod byddwch yn colli cysylltiad â bron popeth nad yw'n ddirnadwy i'r synhwyrau, nac yn bosibl ei ystyried o ran y synhwyrau; byddwch yn cael eich carcharu yn feddyliol yn y byd corfforol, yn ymwybodol o ffenomenau yn unig, o rith. O dan yr amodau hyn, mae'n ddirgelwch gydol oes i chi o anghenraid.

Dirgelwch mwy yw eich Hunan go iawn - yr Hunan mwy hwnnw nad yw yn eich corff; nid yn y byd hwn o eni a marwolaeth; ond sydd, yn anfarwol yn ymwybodol ym Myd Parhad holl-dreiddiol, yn bresenoldeb gyda chi trwy gydol eich oes, trwy eich holl anterliwtiau o gwsg a marwolaeth.

Chwiliad gydol oes dyn am rywbeth a fydd yn bodloni mewn gwirionedd yw'r ymchwil am ei Hunan go iawn; yr hunaniaeth, yr hunanoldeb a'r I-ness, y mae pob un yn ymwybodol iawn ohonynt, ac yn teimlo ac yn dymuno eu gwybod. Felly mae'r Hunan go iawn i'w nodi fel Hunan-wybodaeth, y nod go iawn ond heb ei gydnabod o geisio dynol. Y sefydlogrwydd, y perffeithrwydd, y cyflawniad, y edrychir amdano ond na cheir mohono erioed mewn cysylltiadau ac ymdrech ddynol. Ymhellach, yr Hunan go iawn yw'r cynghorydd a'r barnwr byth-bresennol sy'n siarad yn y galon fel cydwybod a dyletswydd, fel cywirdeb a rheswm, fel cyfraith a chyfiawnder - heb hynny ni fyddai dyn fawr mwy nag anifail.

Mae yna Hunan Hunan. Mae'n perthyn i'r Triune Self, a elwir yn y llyfr hwn oherwydd ei fod yn un uned anwahanadwy o drindod unigol: rhan wybodus, rhan meddyliol, a rhan doer. Dim ond cyfran o'r rhan sy'n gallu mynd i mewn i'r corff anifeiliaid a gwneud y corff hwnnw'n ddynol. Y rhan honno sydd wedi'i hymgorffori yw'r hyn a elwir yma yn ddoler-yn-y-corff. Ym mhob dyn, mae'r doer ymgorfforedig yn rhan anwahanadwy o'i Hunan Triune ei hun, sy'n uned unigryw ymysg eraill Triune Selves. Mae meddylwyr a rhannau adnabyddus pob Hunan Driw yn y Tragwyddoldeb, Teyrnas Sefydlogrwydd, sy'n treiddio drwy'r byd hwn o enedigaeth a marwolaeth ac amser. Mae'r doer-yn-y-corff yn cael ei reoli gan y synhwyrau a'r corff; felly nid yw'n gallu bod yn ymwybodol o realiti y meddyliwr a rhannau adnabyddus ei Hunan Daith. Mae'n eu colli; mae gwrthrychau y synhwyrau'n ei dall, mae coiliau'r cnawd yn ei ddal. Nid yw'n gweld y tu hwnt i'r ffurflenni gwrthrychol; mae'n ofni rhyddhau ei hun o'r coiliau cnawdol, ac yn sefyll ar ei ben ei hun. Pan fydd y driniwr ymgorfforedig yn profi ei fod yn barod ac yn barod i chwalu hudoliaeth y synnwyr synnwyr, mae ei feddyliwr a'i gyfarwyddwr bob amser yn barod i'w roi i Light ar y ffordd i Hunan-wybodaeth. Ond mae'r driniwr ymgorfforedig yn chwilio am y meddyliwr a'r gwyliwr yn edrych dramor. Mae hunaniaeth, neu'r Hunan Go iawn, wastad wedi bod yn ddirgelwch i feddwl bodau dynol ym mhob gwareiddiad.

Defnyddiodd Plato, yn ôl pob tebyg yr athronydd mwyaf enwog a chynrychioliadol o athronwyr Gwlad Groeg, fel praesept i'w ddilynwyr yn ei ysgol athroniaeth, yr Academi: "Gwybod dy hun" - gnothi seauton. Mae'n ymddangos o'i ysgrifau fod ganddo ddealltwriaeth o'r Hunan go iawn, er nad yw'r un o'r geiriau a ddefnyddiodd wedi eu rhoi i'r Saesneg fel unrhyw beth mwy digonol na'r "enaid". Defnyddiodd Plato ddull ymholi ynglŷn â chanfyddiad yr Hunan go iawn. Mae celf wych wrth ecsbloetio ei gymeriadau; wrth gynhyrchu ei effeithiau dramatig. Mae ei ddull o dafodiaith yn syml a dwys. Bydd y darllenydd meddwl diog, y byddai'n well ganddo gael ei ddifyrru na dysgu, yn fwyaf tebygol o feddwl bod Plato yn ddiflas. Yn amlwg ei ddull tafodieithol oedd hyfforddi'r meddwl, gallu dilyn cwrs o resymu, a pheidio ag anghofio am y cwestiynau a'r atebion yn y ddeialog; fel arall ni fyddai rhywun yn gallu barnu'r casgliadau y daethpwyd iddynt yn y dadleuon. Siawns nad oedd Plato yn bwriadu cyflwyno llu o wybodaeth i'r dysgwr. Mae'n fwy tebygol ei fod yn bwriadu disgyblu'r meddwl wrth feddwl, fel y byddai, trwy feddwl ei hun, yn oleuedig ac yn arwain at wybodaeth am ei bwnc. Mae hon, y dull Socratig, yn system dafodieithol o gwestiynau ac atebion deallus a fydd, o'i dilyn, yn bendant yn helpu un i ddysgu sut i feddwl; ac wrth hyfforddi'r meddwl i feddwl yn glir bod Plato wedi gwneud mwy efallai nag unrhyw athro arall. Ond nid oes unrhyw ysgrifau wedi dod i lawr atom lle mae'n dweud beth yw meddwl, neu beth yw'r meddwl; neu beth yw'r Hunan go iawn, neu'r ffordd i wybodaeth amdano. Rhaid edrych ymhellach.

Crynhoir dysgeidiaeth hynafol India yn y datganiad cryptig: "that thou thou" (tat tvam asi). Nid yw'r ddysgeidiaeth yn egluro, fodd bynnag, beth yw'r "hynny" na beth yw'r "ti"; neu ym mha ffordd mae'r "hynny" a'r "ti" yn perthyn, neu sut maen nhw i'w hadnabod. Ac eto, os yw'r geiriau hyn i fod ag ystyr dylid eu hesbonio mewn termau sy'n ddealladwy. Ymddengys mai sylwedd holl athroniaeth India - i gymryd golwg gyffredinol ar y prif ysgolion - yw bod rhywbeth anfarwol mewn dyn sydd, a fu erioed, yn rhan unigol o rywbeth cyfansawdd neu fyd-eang, yn gymaint â gostyngiad mae dŵr y môr yn rhan o'r cefnfor, neu fel gwreichionen yn un â'r fflam y mae ei darddiad a'i bod ynddo; ac, ymhellach, bod yr unigolyn hwn yn rhywbeth, hwn y gweithredwr corfforedig - neu, fel y'i gelwir yn y prif ysgolion, yr atman, neu'r purusha, - wedi'i wahanu oddi wrth y rhywbeth cyffredinol yn unig gan len rhith synnwyr, maya , sy'n peri i'r sawl sy'n gwneud yn y dynol feddwl amdano'i hun fel unigolyn ar wahân ac fel unigolyn; tra, mae'r athrawon yn datgan, nid oes unigoliaeth ar wahân i'r rhywbeth cyffredinol mawr, a elwir yn Brahman.

Yr addysgu, ymhellach, yw bod darnau ymgorfforedig y Brahman cyffredinol i gyd yn destun bodolaeth ddynol a dioddefaint cyd-ddigwyddiadol, yn anymwybodol o'u hunaniaeth dybiedig â'r Brahman cyffredinol; yn rhwym wrth olwyn genedigaethau a marwolaethau ac ail-ymgorfforiadau eu natur, nes, ar ôl oesoedd hir, y bydd yr holl ddarnau yn raddol wedi cael eu hail-uno yn y Brahman cyffredinol. Fodd bynnag, ni eglurir yr achos na'r rheidrwydd na'r dymunoldeb i Brahman fynd trwy'r weithdrefn feichus a phoenus hon fel darnau neu ddiferion. Ni ddangosir ychwaith sut y gall y Brahman cyffredinol perffaith, yn ôl pob tebyg, fod o fudd iddo; neu sut mae unrhyw un o'i ddarnau'n elwa; neu sut mae natur yn elwa. Mae'n ymddangos bod bodolaeth ddynol gyfan yn ddioddefaint diwerth heb bwynt na rheswm.

Serch hynny, mae ffordd yn cael ei nodi lle gall unigolyn â chymwysterau priodol, sy'n ceisio "arwahanrwydd," neu "ryddhad" o'r caethiwed meddyliol presennol i natur, trwy ymdrech arwrol dynnu i ffwrdd o'r offeren, neu'r rhith natur, a mynd ymlaen o flaen y dianc cyffredinol rhag natur. Mae rhyddid i'w sicrhau, dywedir, trwy ymarfer yoga; oherwydd trwy ioga, dywedir, gall y meddwl fod mor ddisgybledig nes bod yr atman, y purusha - y sawl sydd wedi'i ymgorffori - yn dysgu atal neu ddinistrio ei deimladau a'i ddymuniadau, ac yn gwasgaru'r rhithiau synnwyr y mae ei feddwl wedi ymgolli ynddynt ers amser maith. ; a thrwy hynny yn cael ei ryddhau o'r angen am fodolaeth ddynol bellach, caiff ei ail-amsugno yn y pen draw i'r Brahman cyffredinol.

Yn hyn oll mae olion gwirionedd, ac felly o lawer o ddaioni. Mae'r yogi yn dysgu yn wir i reoli ei gorff ac i ddisgyblu ei deimladau a'i ddymuniadau. Efallai y bydd yn dysgu rheoli ei synhwyrau i'r pwynt lle y gall, ar ewyllys, fod yn ymwybodol o gyflwr mater y tu mewn i'r rhai a ganfyddir fel arfer gan y synhwyrau dynol heb eu hyfforddi, ac felly gellir ei alluogi i archwilio a dod yn gyfarwydd â gwladwriaethau mewn natur sydd dirgelion i'r mwyafrif o fodau dynol. Efallai y bydd, ymhellach, yn cyrraedd gradd uchel o feistrolaeth dros rai grymoedd natur. Mae pob un ohonynt yn ddiamau yn gosod yr unigolyn ar wahân i'r llu mawr o wneuthurwyr disgybledig. Ond er bod y system o ioga yn honni ei bod yn "rhyddhau," neu'n "ynysu," yr hunan a ymgorfforir rhag rhithiau'r synhwyrau, mae'n ymddangos yn glir nad yw byth mewn gwirionedd yn arwain un y tu hwnt i gyfyngiadau natur. Mae hyn yn amlwg oherwydd camddealltwriaeth ynghylch y meddwl.

Y meddwl sydd wedi'i hyfforddi mewn ioga yw'r meddwl synnwyr, y deallusrwydd. Yr offeryn arbenigol hwnnw yn y doer sy'n cael ei ddisgrifio mewn tudalennau diweddarach fel y corff-feddwl, ac mae hyn yn wahanol i ddau feddwl arall nad oeddent wedi'u gwahaniaethu o'r blaen: meddyliau am y teimlad ac awydd y doer. Y corff-feddwl yw'r unig ffordd y gall y doeth ymgorfforedig weithredu trwy ei synhwyrau. Mae gweithrediad meddwl y corff wedi'i gyfyngu'n llwyr i'r synhwyrau, ac felly i natur yn unig. Trwy'r peth mae'r ddynoliaeth yn ymwybodol o'r bydysawd yn ei agwedd ryfeddol yn unig: byd amser, rhithiau. Felly, er bod y disgybl yn hogi ei ddeallusrwydd, mae'n amlwg ar yr un pryd ei fod yn dal i ddibynnu ar ei synhwyrau, yn dal i fod yn sownd mewn natur, heb ei ryddhau o'r angen i ail-wrando mewn cyrff dynol. Yn fyr, fodd bynnag, gall medrwr fod yn weithredwr ei beiriant corff, ni all ynysu na rhyddhau ei hun o fyd natur, ni all ennill gwybodaeth ohono'i hun na'i hunan go iawn, trwy feddwl gyda'i feddwl yn unig yn unig; ar gyfer pynciau o'r fath yn ddirgelion i'r deallusrwydd erioed, a dim ond trwy weithrediad cydlynol meddwl y corff y gellir ei ddeall gyda meddyliau a dymuniad.

Nid yw'n ymddangos bod meddyliau teimlad ac awydd wedi cael eu hystyried yn systemau meddwl y Dwyrain. Mae'r dystiolaeth o hyn i'w chael ym mhedwar llyfr Yoga Aphorisms Patanjali, ac yn y gwahanol sylwebaethau ar y gwaith hynafol hwnnw. Mae'n debyg mai Patanjali yw'r athronydd mwyaf uchel ei barch a chynrychiolydd o athronwyr India. Mae ei ysgrifau'n ddwys. Ond mae'n ymddangos yn debygol bod ei wir ddysgeidiaeth naill ai wedi'i cholli neu wedi'i chadw'n gyfrinach; oherwydd ymddengys bod y sutras cynnil cynnil sy'n dwyn ei enw yn rhwystredig neu'n gwneud yn amhosibl yr union bwrpas y bwriedir iddynt yn ôl pob golwg. Dim ond yng ngoleuni'r hyn a gyflwynir yn y bennod hon a phenodau diweddarach ynghylch teimlad ac awydd yn y ddynol, y dylid egluro sut y gallai paradocs o'r fath barhau'n ddiamheuol trwy'r canrifoedd.

Mae dysgeidiaeth y Dwyrain, fel athroniaethau eraill, yn ymwneud â dirgelwch yr hunan ymwybodol yn y corff dynol, a dirgelwch y berthynas rhwng yr hunan hwnnw a'i gorff, a natur, a'r bydysawd yn ei gyfanrwydd. Ond nid yw'r athrawon Indiaidd yn dangos eu bod yn gwybod beth yw'r hunan ymwybodol hwn - yr atman, y purusha, y sawl sydd wedi'i ymgorffori - fel y mae'n wahanol i natur: ni wneir gwahaniaeth clir rhwng y sawl sy'n gwneud yn y corff a y corff sydd o natur. Mae'n amlwg bod y methiant i weld neu dynnu sylw at y gwahaniaeth hwn oherwydd camsyniad cyffredinol neu gamddealltwriaeth teimlad ac awydd. Mae'n angenrheidiol bod teimlad ac awydd yn cael eu hegluro ar y pwynt hwn.

Mae ystyriaeth o deimlad ac awydd yn cyflwyno un o'r pynciau pwysicaf a phellgyrhaeddol a roddir yn y llyfr hwn. Ni ellir gorbwysleisio ei arwyddocâd a'i werth. Gall deall a defnyddio teimladau ac awydd olygu'r trobwynt yng nghynnydd yr unigolyn a'r ddynoliaeth; gall ryddhau gweithredwyr o feddwl ffug, credoau ffug, nodau ffug, y maent wedi cadw eu hunain mewn tywyllwch. Mae'n gwrthbrofi cred ffug sydd wedi'i derbyn yn ddall ers tro; cred sydd wedi'i gwreiddio mor ddwfn erbyn hyn ym meddwl pobl sydd, mae'n debyg, nad oes neb wedi meddwl ei holi.

Dyma yw: Mae pawb wedi cael eu dysgu i gredu bod synhwyrau'r corff yn bump mewn nifer, a bod y teimlad hwnnw'n un o'r synhwyrau. Mae'r synhwyrau, fel y dywedir yn y llyfr hwn, yn unedau natur, bodau elfennol, yn ymwybodol fel eu swyddogaethau ond yn annealladwy. Dim ond pedwar synhwyrau sydd: golwg, clyw, blas ac arogl; ac ar gyfer pob ystyr mae organ arbennig; ond nid oes organ arbennig ar gyfer teimlo oherwydd nad yw teimlad - er ei fod yn teimlo trwy'r corff - o'r corff, nid o natur. Mae'n un o ddwy agwedd y sawl sy'n gwneud. Mae gan anifeiliaid deimlad ac awydd hefyd, ond mae anifeiliaid yn addasiadau gan y dynol, fel yr eglurir yn nes ymlaen.

Rhaid dweud yr un peth am awydd, yr agwedd arall ar y doer. Rhaid ystyried teimlad ac awydd bob amser gyda'i gilydd, oherwydd eu bod yn anwahanadwy; ni all y naill na'r llall fodoli heb y llall; maen nhw'n debyg i ddau bôl cerrynt trydan, dwy ochr darn arian. Felly mae'r llyfr hwn yn defnyddio'r term cyfansawdd: teimlad a dymuniad.

Teimlo a dymuniad y doer yw'r pŵer deallus a ddefnyddir i symud natur a'r synhwyrau. Mae o fewn yr egni creadigol sy'n bresennol ym mhobman; hebddo byddai pob bywyd yn dod i ben. Teimlo ac awydd yw'r gelfyddyd greadigol ddiddiwedd a di-ben-draw sy'n golygu bod pob peth yn cael ei ystyried, ei greu, ei ffurfio, ei ddwyn allan a'i reoli, boed hynny trwy asiantaeth gweithredwyr mewn cyrff dynol neu'r rhai sydd o Lywodraeth y byd, neu o'r Cudd-wybodaeth fawr. Mae teimlo ac awydd o fewn yr holl weithgaredd deallus.

Yn y corff dynol, teimlad a dymuniad yw'r pŵer ymwybodol sy'n gweithredu'r peiriant natur unigol hwn. Nid yw'r un o'r pedwar synhwyrau - yn teimlo. Teimlo, agwedd oddefol y sawl sy'n gwneud, yw'r corff yn teimlo, sy'n teimlo'r corff ac yn teimlo'r argraffiadau sy'n cael eu trosglwyddo i'r corff gan y pedwar synhwyrau, fel teimladau. Ymhellach, gall mewn gwahanol raddau ganfod argraffiadau ofergoelus, megis naws, awyrgylch, rhagymadrodd; gall deimlo beth sy'n iawn a beth sy'n bod, a gall deimlo rhybuddion cydwybod. Awydd, yr agwedd weithredol, yw'r pŵer ymwybodol sy'n symud y corff i gyflawni pwrpas y sawl sy'n gwneud. Mae'r sawl sy'n gwneud yn gweithredu ar yr un pryd yn ei ddwy agwedd: felly mae pob awydd yn deillio o deimlad, ac mae pob teimlad yn arwain at awydd.

Byddwch yn cymryd cam pwysig ar y ffordd i wybod am yr hunan ymwybodol yn y corff pan fyddwch chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun fel y teimlad deallus sy'n bresennol trwy eich system nerfol wirfoddol, yn wahanol i'r corff yr ydych yn teimlo, ac ar yr un pryd â'r pŵer ymwybodol o awydd yn ymchwyddo trwy eich gwaed, ac eto nid y gwaed. Dylai teimlo ac awydd gyfuno'r pedwar synhwyrau. Dealltwriaeth o le a swyddogaeth teimlad ac awydd yw'r pwynt gwyro oddi wrth y credoau sydd, i lawer o bobl, wedi achosi i'r doethion mewn bodau dynol feddwl amdanynt eu hunain fel marwolaethau yn unig. Gyda'r ddealltwriaeth hon o deimlad ac awydd yn y ddynoliaeth, gellir parhau ag athroniaeth India gyda gwerthfawrogiad newydd.

Mae dysgeidiaeth y Dwyrain yn cydnabod y ffaith bod yn rhaid rhyddhau rhywun rhag rhithiau'r synhwyrau er mwyn cyrraedd gwybodaeth am yr hunan ymwybodol yn y corff, ac o'r meddwl a'r gweithredu ffug sy'n deillio o fethu â rheoli teimladau a dyheadau eich hun. . Ond nid yw'n mynd y tu hwnt i'r camsyniad cyffredinol bod teimlad yn un o synhwyrau'r corff. I'r gwrthwyneb, dywed yr athrawon fod cyffwrdd neu deimlo yn bumed synnwyr; mae'r awydd hwnnw hefyd o'r corff; a bod teimlad ac awydd yn bethau o natur yn y corff. Yn ôl y rhagdybiaeth hon dadleuir bod yn rhaid i'r purusha, neu'r atman - y gweithredwr corfforedig, y teimlad a'r awydd - atal y teimlad yn llwyr, a rhaid iddo ddinistrio'n llwyr, "lladd allan," awydd.

Yng ngoleuni'r hyn a ddangoswyd yma ynglŷn â theimlad ac awydd, ymddengys fod addysgu'r Dwyrain yn cynghori'r amhosibl. Ni all yr hunan anfarwol anweledig yn y corff ddinistrio ei hun. Pe bai'n bosibl i'r corff dynol barhau i fyw heb deimlad ac awydd, byddai'r corff yn fecanwaith anadlu aneglur yn unig.

Ar wahân i'w camddealltwriaeth o deimlad a dymuniad, nid yw'r athrawon Indiaidd yn rhoi unrhyw dystiolaeth o fod â gwybodaeth na dealltwriaeth o'r Hunan Triune. Yn y datganiad anesboniadwy: "ti yw hynny," rhaid casglu mai'r "ti" sy'n cael sylw yw'r atman, y purusha - yr unigolyn sydd wedi'i ymgorffori ei hun; ac mai'r "bod" y mae'r "ti" yn cael ei uniaethu ag ef felly yw'r hunan cyffredinol, Brahman. Ni wneir gwahaniaeth rhwng y sawl sy'n gwneud a'i gorff; ac yn yr un modd mae methiant cyfatebol i wahaniaethu rhwng y Brahman cyffredinol a natur fyd-eang. Trwy athrawiaeth Brahman cyffredinol fel ffynhonnell a diwedd pob unigolyn unigol sydd wedi'i ymgorffori, mae miliynau o wneuthurwyr heb eu cadw wedi cael eu cadw mewn anwybodaeth o'u Gwir eu hunain; ac ar ben hynny wedi dod i ddisgwyl, hyd yn oed dyheu, colli yn y Brahman cyffredinol yr hyn yw'r peth mwyaf gwerthfawr y gall unrhyw un ei gael: hunaniaeth go iawn rhywun, Hunan mawr unigol eich hun, ymhlith Hunan anfarwol unigol eraill.

Er ei bod yn amlwg bod athroniaeth y Dwyrain yn tueddu i gadw'r doethwr yn gysylltiedig â natur, ac mewn anwybodaeth o'i hunan go iawn, ymddengys yn afresymol ac annhebygol y gellid bod wedi dirnad yr athrawiaethau hyn mewn anwybodaeth; y gellid bod wedi parhau â nhw gyda'r bwriad o gadw pobl o'r gwirionedd, ac felly yn eu herbyn. Yn hytrach, mae'n debygol iawn mai dim ond gweddillion hynafol system lawer hŷn a oedd wedi disgyn o wareiddiad a oedd wedi diflannu a bron yn angof oedd y ffurfiau presennol, waeth pa mor hen oedden nhw: dysgu a allai fod yn wirioneddol oleuedig; a oedd, yn ôl pob tebyg, yn cydnabod teimlad o awydd ac awydd fel y corff anfarwol yn y corff; a oedd yn dangos y doer i'r ffordd i wybod am ei Hunan Go iawn ei hun. Mae nodweddion cyffredinol y ffurfiau presennol yn awgrymu tebygolrwydd o'r fath; ac yn ystod yr oesoedd bod yr addysgu gwreiddiol wedi ildio i athrawiaeth Brahman cyffredinol a'r athrawiaethau paradocsaidd a fyddai'n dileu'r ymdeimlad anfarwol a'r awydd fel rhywbeth annymunol.

Mae yna drysor nad yw wedi'i guddio'n llwyr: Y Bhagavad Gita, y mwyaf gwerthfawr o emau India. Mae'n berl India y tu hwnt i'r pris. Mae'r gwirioneddau a roddwyd gan Krishna i Arjuna yn aruchel, yn hardd, ac yn dragwyddol. Ond mae'r cyfnod hanesyddol pell i ffwrdd y mae'r ddrama wedi'i gosod a'i chynnwys ynddo, a'r athrawiaethau Vedic hynafol y mae ei gwirioneddau'n cael eu gorchuddio a'u hamdo, yn ei gwneud hi'n rhy anodd i ni ddeall beth yw'r cymeriadau Krishna ac Arjuna; sut maent yn gysylltiedig â'i gilydd; beth yw swyddfa pob un i'r llall, i mewn neu allan o'r corff. Mae'r addysgu yn y llinellau cyfiawn hyn yn llawn ystyr, a gallai fod o werth mawr. Ond mae mor gymysg â diwinyddiaeth hynafol ac athrawiaethau ysgrythurol a'i guddio fel bod ei arwyddocâd bron yn gyfan gwbl gudd, ac mae ei werth go iawn yn cael ei ddibrisio yn unol â hynny.

Oherwydd y diffyg eglurder cyffredinol yn athroniaeth y Dwyrain, a’r ffaith ei bod yn ymddangos ei bod yn hunan-wrthgyferbyniol fel canllaw i wybodaeth amdanoch eich hun yn y corff ac o Hunan go iawn rhywun, ymddengys bod dysgeidiaeth hynafol India yn amheus ac yn annibynadwy. . Mae un yn dychwelyd i'r Gorllewin.

Ynghylch Cristnogaeth: Mae gwir darddiad a hanes Cristnogaeth yn aneglur. Mae llenyddiaeth enfawr wedi tyfu allan o ganrifoedd o ymdrech i egluro beth yw'r dysgeidiaeth, neu'r hyn y bwriadwyd iddynt fod yn wreiddiol. O'r cyfnodau cynharaf mae llawer o addysgu athrawiaeth; ond nid oes unrhyw ysgrifau wedi dod i lawr sy'n dangos gwybodaeth am yr hyn a fwriadwyd ac a addysgwyd ar y dechrau.

Mae'r damhegion a'r dywediadau yn Yr Efengylau yn dwyn tystiolaeth o fawredd, symlrwydd a gwirionedd. Ac eto mae'n ymddangos nad yw hyd yn oed y rhai y rhoddwyd y neges newydd iddynt gyntaf wedi ei deall. Mae'r llyfrau'n uniongyrchol, heb eu bwriadu i gamarwain; ond ar yr un pryd dywedant fod ystyr fewnol sydd i'r etholedig; dysgeidiaeth gyfrinachol wedi'i bwriadu nid ar gyfer pawb ond ar gyfer "pwy bynnag fydd yn credu." Yn sicr, mae'r llyfrau'n llawn dirgelion; a rhaid tybio eu bod yn gorchuddio dysgeidiaeth a oedd yn hysbys i ychydig a gychwynnwyd. Y Tad, y Mab, yr Ysbryd Glân: dirgelion yw'r rhain. Dirgelion, hefyd, yw'r Beichiogi Heb Fwg a genedigaeth a bywyd Iesu; yr un modd ei groeshoeliad, ei farwolaeth, a'i atgyfodiad. Dirgelion, heb os, yw'r nefoedd ac uffern, a'r diafol, a Theyrnas Dduw; oherwydd prin ei bod yn debygol bod y pynciau hyn i fod i gael eu deall o ran y synhwyrau, yn hytrach nag fel symbolau. Ar ben hynny, trwy gydol y llyfrau mae yna ymadroddion a thermau nad ydyn nhw'n amlwg i'w cymryd yn rhy llythrennol, ond yn hytrach mewn ystyr gyfriniol; ac eraill yn amlwg y gallai fod ag arwyddocâd i grwpiau dethol yn unig. At hynny, nid yw'n rhesymol tybio y gallai'r damhegion a'r gwyrthiau fod wedi bod yn gysylltiedig fel gwirioneddau llythrennol. Dirgelion drwyddi draw - ond nid yw'r dirgelion wedi'u datgelu yn unman. Beth yw'r holl ddirgelwch hwn?

Pwrpas amlwg iawn Yr Efengylau yw dysgu dealltwriaeth a byw bywyd mewnol; bywyd mewnol a fyddai'n adfywio'r corff dynol a thrwy hynny goncro marwolaeth, gan adfer y corff corfforol i fywyd tragwyddol, y wladwriaeth y dywedir iddi gwympo ohoni - ei "chwymp" yw'r "pechod gwreiddiol." Ar un adeg yn sicr mae'n rhaid bod system bendant o gyfarwyddyd a fyddai'n egluro'n union sut y gallai rhywun fyw bywyd mor fewnol: sut y gallai rhywun, trwy wneud hynny, ddod i wybodaeth am Hunan go iawn rhywun. Awgrymir bodolaeth dysgeidiaeth gyfrinachol o'r fath yn yr ysgrifau Cristnogol cynnar trwy gyfeiriadau at gyfrinachau a dirgelion. Ar ben hynny mae'n ymddangos yn amlwg bod y damhegion yn alegorïau, cyffelybiaethau: straeon cartrefol a ffigurau lleferydd, gan wasanaethu fel cyfryngau ar gyfer cyfleu nid yn unig enghreifftiau moesol a dysgeidiaeth foesegol, ond hefyd rhai gwirioneddau mewnol, tragwyddol fel rhannau o system gyfarwyddyd bendant. Fodd bynnag, nid oes gan yr Efengylau, fel y maent heddiw, y cysylltiadau y byddai eu hangen i lunio system; nid yw'r hyn sydd wedi dod i lawr inni yn ddigon. Ac, o ran y dirgelion y cuddiwyd dysgeidiaeth o'r fath ynddynt, yn ôl pob sôn, ni roddwyd allwedd na chod hysbys inni y gallem eu datgloi na'u hegluro.

Yr arddangoswr galluocaf a mwyaf pendant o'r athrawiaethau cynnar y gwyddom amdanynt yw Paul. Bwriad y geiriau a ddefnyddiodd oedd gwneud ei ystyr yn glir i'r rhai y cyfeiriwyd atynt; ond nawr mae angen dehongli ei ysgrifau yn nhermau heddiw. Mae "Epistol Cyntaf Paul at y Corinthiaid," y bymthegfed bennod, yn cyfeirio at ac yn atgoffa rhai dysgeidiaeth; rhai cyfarwyddiadau pendant ynghylch byw bywyd mewnol. Ond dylid cymryd nad oedd y dysgeidiaethau hynny naill ai wedi ymrwymo i ysgrifennu - a fyddai'n ymddangos yn ddealladwy - neu fel arall eu bod ar goll neu wedi cael eu gadael allan o'r ysgrifau sydd wedi dod i lawr. Ym mhob digwyddiad, ni ddangosir "Y Ffordd".

Pam y rhoddwyd y gwirioneddau ar ffurf dirgelion? Efallai mai'r rheswm oedd bod cyfreithiau'r cyfnod wedi gwahardd lledaenu athrawiaethau newydd. Gellid bod wedi cosbi dosbarthiad addysgu neu athrawiaeth ryfedd trwy farwolaeth. Yn wir, y chwedl yw bod Iesu wedi dioddef marwolaeth trwy groeshoeliad am ei ddysgeidiaeth am y gwirionedd a'r ffordd a'r bywyd.

Ond heddiw, dywedir, mae rhyddid i lefaru: gall rhywun nodi heb ofni marwolaeth yr hyn y mae rhywun yn ei gredu ynghylch dirgelion bywyd. Beth mae unrhyw un yn ei feddwl neu'n ei wybod am gyfansoddiad a gweithrediad y corff dynol a'r hunan ymwybodol sy'n ei breswylio, y gwir neu'r farn a allai fod gan rywun ynglŷn â'r berthynas rhwng yr hunan ymgorfforedig a'i Hunan go iawn, ac ynghylch y ffordd i wybodaeth- - nid oes angen cuddio'r rhain, heddiw, mewn geiriau dirgelwch sy'n gofyn am allwedd neu god er mwyn eu deall. Yn y cyfnod modern dylai pob "awgrym" a "bleind," pob "cyfrinachau" a "chychwyniad," mewn iaith ddirgelwch arbennig, fod yn dystiolaeth o anwybodaeth, egotism, neu fasnacheiddio sordid.

Er gwaethaf camgymeriadau a rhaniadau a sectyddiaeth; er gwaethaf amrywiaeth eang o ddehongliadau o'i athrawiaethau cyfriniol, mae Cristnogaeth wedi lledaenu i bob rhan o'r byd. Efallai yn fwy nag unrhyw ffydd arall, mae ei ddysgeidiaeth wedi helpu i newid y byd. Rhaid cael gwirioneddau yn y dysgeidiaeth, fodd bynnag, fe allent gael eu cuddio, sydd, am bron i ddwy fil o flynyddoedd, wedi cyrraedd calonnau dynol ac wedi deffro'r ddynoliaeth ynddynt.
Mae gwirioneddau tragwyddol yn rhan annatod o Ddynoliaeth, yn y Ddynoliaeth, sef cyfanswm yr holl ddynion mewn cyrff dynol. Ni all y gwirioneddau hyn gael eu hatal na'u hanghofio yn llwyr. Ym mha bynnag oedran, ym mha athroniaeth neu ffydd bynnag, bydd y gwirioneddau'n ymddangos ac yn ailymddangos, beth bynnag fo'u ffurfiau newidiol.

Un ffurf y castir rhai o'r gwirioneddau hyn yw Seiri Rhyddion. Mae'r urdd Seiri Rhyddion mor hen â'r hil ddynol. Mae ganddo ddysgeidiaeth o werth mawr; llawer mwy, mewn gwirionedd, nag a werthfawrogir gan y Seiri Rhyddion sy'n geidwaid iddynt. Mae'r gorchymyn wedi cadw darnau hynafol o wybodaeth amhrisiadwy ynghylch adeiladu corff tragwyddol ar gyfer un sy'n anfarwol yn ymwybodol. Mae ei ddrama ddirgelwch ganolog yn ymwneud ag ailadeiladu teml a ddinistriwyd. Mae hyn yn arwyddocaol iawn. Y deml yw symbol y corff dynol y mae'n rhaid i ddyn ei ailadeiladu, ei adfywio, yn gorff corfforol a fydd yn dragwyddol, yn dragwyddol; corff a fydd yn gartref addas i'r sawl sy'n gwneud anfarwol yn ymwybodol ar y pryd. "Y Gair" sy'n "goll" yw'r sawl sy'n gwneud, ar goll yn ei gorff dynol - adfeilion y deml a oedd unwaith yn fawr; ond a fydd yn canfod ei hun wrth i'r corff gael ei adfywio a'r gweithredwr yn cymryd rheolaeth arno.

Mae'r llyfr hwn yn dod â mwy o olau, mwy o olau i chi ar eich meddwl; Golau i ddod o hyd i'ch "Ffordd" trwy fywyd. Fodd bynnag, nid yw'r Goleuni a ddaw yn ei sgil yn olau natur; mae'n Olau newydd; newydd, oherwydd, er ei fod wedi bod yn bresenoldeb gyda chi, nid ydych wedi ei adnabod. Yn y tudalennau hyn fe'i gelwir yn Olau Cydwybodol oddi mewn; y Goleuni a all ddangos pethau i chi fel y maent, Golau’r Cudd-wybodaeth yr ydych yn gysylltiedig ag ef. Oherwydd presenoldeb y Goleuni hwn rydych chi'n gallu meddwl wrth greu meddyliau; meddyliau i'ch rhwymo â gwrthrychau natur, neu i'ch rhyddhau o wrthrychau natur, fel y dewiswch ac a ewyllysiwch. Meddwl go iawn yw dal a chanolbwyntio'r Golau Cydwybodol yn gyson ar bwnc y meddwl. Trwy eich meddwl rydych chi'n gwneud eich tynged. Meddwl yn iawn yw'r ffordd i wybodaeth amdanoch chi'ch hun. Yr hyn a all ddangos y ffordd i chi, ac a all eich arwain ar eich ffordd, yw Goleuni’r Cudd-wybodaeth, y Golau Cydwybodol oddi mewn. Mewn penodau diweddarach dywedir sut y dylid defnyddio'r Golau hwn er mwyn cael mwy o olau.

Mae'r llyfr yn dangos bod meddyliau yn bethau go iawn, bodau go iawn. Yr unig bethau go iawn y mae dyn yn eu creu yw ei feddyliau. Mae'r llyfr yn dangos y prosesau meddyliol a ddefnyddir i greu meddyliau; a bod llawer o feddyliau yn fwy parhaol na'r corff neu'r ymennydd y cânt eu creu drwyddo. Mae'n dangos mai'r meddyliau y mae'r dyn yn eu hystyried yw'r potensial, y printiau glas, y dyluniadau, y modelau y mae'n adeiladu arnynt y pethau materol gweladwy y mae wedi newid wyneb natur â hwy, a gwneud yr hyn a elwir yn ffordd o fyw iddo gwareiddiad. Meddyliau yw'r syniadau neu'r ffurfiau y mae gwareiddiadau yn cael eu hadeiladu a'u cynnal a'u dinistrio arnynt a'u dinistrio. Mae'r llyfr yn esbonio sut mae'r meddyliau anweledig o ddyn yn ymddangos fel gweithredoedd a gwrthrychau a digwyddiadau ei fywyd unigol a chyfunol, gan greu ei dynged trwy fywyd ar ôl bywyd ar y ddaear. Ond mae hefyd yn dangos sut y gall dyn ddysgu meddwl heb greu meddyliau, a thrwy hynny reoli ei dynged ei hun.

Y gair sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin yw'r term hollgynhwysol a wneir i gymhwyso i bob math o feddwl, yn ddiwahân. Yn gyffredinol, mae'n debyg mai dim ond un meddwl sydd gan ddyn. Mewn gwirionedd mae tri meddylfryd gwahanol a gwahanol, hynny yw, ffyrdd o feddwl gyda'r Goleuni Cydwybodol, yn cael eu defnyddio gan y doeth sydd wedi ymgorffori'n llwyr. Y rhain, a grybwyllwyd yn flaenorol, yw: meddwl y corff, y meddwl-teimlad, a'r awydd i feddwl. Mind yw gweithrediad mater deallus. Felly, nid yw meddwl yn gweithio'n annibynnol ar y doer. Mae gweithrediad pob un o'r tri meddwl yn dibynnu ar y teimlad a'r awydd, y doer.

Y meddwl corff yw'r hyn a siaredir yn gyffredin fel y meddwl, neu'r deallusrwydd. Gweithrediad teimlad a dymuniad fel gweithredwr natur gorfforol, fel gweithredwr y peiriant corff dynol, ac felly gelwir hyn yn meddwl y corff. Dyma'r unig feddwl sydd wedi'i anelu at ac sy'n gweithredu yn raddol gyda synhwyrau'r corff. Felly, yr offeryn trwy gyfrwng y mae'r doer yn ymwybodol ohono ac yn gallu gweithredu arno ac o fewn a thrwy fater y byd ffisegol.

Y teimlad o feddwl a'r awydd i feddwl yw gweithrediad teimlad ac awydd, waeth beth fo'r byd ffisegol neu mewn cysylltiad ag ef. Mae'r ddau feddwl bron wedi eu boddi a'u rheoli a'u hisraddio gan feddwl y corff. Felly mae bron pob meddwl dynol wedi cael ei wneud i gydymffurfio â meddwl y corff, sy'n clymu'r dyn i natur ac yn atal ei feddwl ohono'i hun fel rhywbeth gwahanol i'r corff.

Nid gwyddoniaeth yw'r hyn a elwir heddiw yn seicoleg. Diffinnir seicoleg fodern fel astudiaeth o ymddygiad dynol. Rhaid cymryd bod hyn yn golygu mai astudiaeth o argraffiadau o wrthrychau a grymoedd natur a wneir drwy'r synhwyrau ar y mecanwaith dynol, ac ymateb y mecanwaith dynol i'r argraffiadau a dderbyniwyd felly. Ond nid seicoleg yw hynny.

Ni all fod unrhyw fath o seicoleg fel gwyddoniaeth, nes bod rhyw fath o ddealltwriaeth o beth yw'r psyche, a beth yw'r meddwl; a gwireddu prosesau meddwl, sut mae'r meddwl yn gweithredu, ac achosion a chanlyniadau ei weithrediad. Mae seicolegwyr yn cyfaddef nad ydynt yn gwybod beth yw'r pethau hyn. Cyn y gall seicoleg fod yn wir wyddoniaeth, mae'n rhaid bod rhywfaint o ddealltwriaeth o weithrediad cydberthynol tri meddyliau'r doer. Dyma'r sylfaen ar gyfer datblygu gwir wyddoniaeth y meddwl a chysylltiadau dynol. Yn y tudalennau hyn dangosir sut mae'r teimlad a'r awydd yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r rhywiau, gan esbonio bod awydd yn y dyn yn cael ei ddominyddu gan ddyn a bod y teimlad yn cael ei ddominyddu mewn menyw; a bod y corff meddwl sydd bellach yn flaenllaw bellach yn fwy cydnaws â'r un neu'r llall o'r rhain, yn ôl rhyw'r corff y maent yn gweithredu ynddo; a dangosir, ymhellach, fod pob perthynas ddynol yn ddibynnol ar weithrediad meddyliau corff dynion a merched yn eu perthynas â'i gilydd.

Mae'n well gan seicolegwyr modern beidio â defnyddio'r gair enaid, er ei fod wedi bod yn cael ei ddefnyddio'n gyffredinol yn yr iaith Saesneg ers canrifoedd lawer. Y rheswm am hyn yw bod popeth a ddywedwyd ynghylch beth yw'r enaid neu'r hyn y mae'n ei wneud, neu'r pwrpas y mae'n ei wasanaethu, wedi bod yn rhy aneglur, yn rhy amheus ac yn ddryslyd, i warantu astudiaeth wyddonol o'r pwnc. Yn lle hynny, mae'r seicolegwyr felly wedi cymryd y peiriant anifeiliaid dynol a'i ymddygiad fel pwnc eu hastudiaeth. Mae pobl yn gyffredinol wedi deall a chytuno arno, fodd bynnag, fod dyn yn cynnwys "corff, enaid, ac ysbryd." Nid oes unrhyw un yn amau ​​bod y corff yn organeb anifeiliaid; ond o ran ysbryd ac enaid bu llawer o ansicrwydd a dyfalu. Ar y pynciau hanfodol hyn mae'r llyfr hwn yn eglur.

Mae'r llyfr yn dangos bod yr enaid byw yn ffaith wirioneddol a llythrennol. Mae'n dangos bod ei bwrpas a'i weithrediad o bwys mawr yn y cynllun cyffredinol, a'i fod yn anorchfygol. Esbonnir bod yr hyn a elwir yr enaid yn uned natur - elfen, uned elfen; ac mai'r endid ymwybodol ond annealladwy hwn yw'r datblygedig pellaf o'r holl unedau natur yng nghyfansoddiad y corff: hi yw'r uned elfennol uwch yn nhrefniadaeth y corff, ar ôl symud ymlaen i'r swyddogaeth honno ar ôl prentisiaeth hir yn y llu o swyddogaethau llai. yn cynnwys natur. Gan ei bod felly'n swm o holl ddeddfau natur, mae'r uned hon yn gymwys i weithredu fel rheolwr cyffredinol awtomatig natur ym mecanwaith y corff dynol; fel y cyfryw mae'n gwasanaethu'r gweithredwr anfarwol trwy ei holl ail-fodolaeth trwy adeiladu corff cnawdol newydd o bryd i'w gilydd i'r sawl sy'n gwneud, a chynnal ac atgyweirio'r corff hwnnw cyhyd ag y bydd tynged y sawl sy'n ei wneud yn gofyn, fel y penderfynir gan y sawl sy'n gwneud. meddwl.

Gelwir yr uned hon yn ffurf anadl. Agwedd weithredol y ffurf anadl yw'r anadl; yr anadl yw bywyd, ysbryd y corff; mae'n treiddio drwy'r strwythur cyfan. Agwedd arall y ffurf anadl, yr agwedd oddefol, yw'r ffurf neu'r model, y patrwm, y mowld, y mae'r adeiledd ffisegol yn cael ei adeiladu i fodolaeth weladwy, weladwy trwy weithred yr anadl. Felly mae dwy agwedd y ffurf anadl yn cynrychioli bywyd a ffurf, sy'n sail i'r strwythur.

Felly mae'r datganiad bod dyn yn cynnwys corff, enaid, ac ysbryd yn hawdd i'w ddeall fel bod y corff corfforol yn cynnwys mater gros; bod yr ysbryd yn fywyd y corff, anadl byw, anadl einioes; a mai'r enaid yw'r ffurf fewnol, y model anhydraidd, o'r strwythur gweladwy; ac felly mai'r enaid byw yw'r ffurf anadlol barhaus sy'n siapio, cynnal, atgyweirio, ac ailadeiladu'r corff cnawdol o ddyn.

Mae ffurf anadl, mewn rhai camau o'i weithrediad, yn cynnwys yr hyn y mae seicoleg wedi ei alw'n isymwybod, a'r anymwybodol. Mae'n rheoli'r system nerfol anwirfoddol. Yn y gwaith hwn mae'n gweithredu yn ôl yr argraffiadau y mae'n eu cael o natur. Mae hefyd yn gwneud symudiadau gwirfoddol y corff, fel y'u rhagnodir gan feddylfryd y corff yn y corff. Felly mae'n gweithredu fel byffer rhwng natur a'r egwyliwr anfarwol yn y corff; ymateb awtomatig i effeithiau gwrthrychau a grymoedd natur, ac i feddwl y doeth.

Mae eich corff yn llythrennol yn ganlyniad eich meddwl. Beth bynnag y gall ei ddangos o iechyd neu afiechyd, rydych chi'n ei wneud felly trwy eich meddwl a'ch teimlad a'ch dymuniad. Mae eich corff cnawd presennol mewn gwirionedd yn fynegiant o'ch enaid anhydraidd, eich ffurf anadl; mae felly'n allanoli meddyliau llawer o fywydau. Mae'n gofnod gweladwy o'ch meddwl a'ch gweithredoedd fel gweithredwr, hyd at y presennol. Yn y ffaith hon mae germ perffeithrwydd ac anfarwoldeb y corff.

Nid oes dim byd mor rhyfedd heddiw yn y syniad y bydd dyn un diwrnod yn cyrraedd anfarwoldeb ymwybodol; y bydd yn y pen draw yn adennill cyflwr perffeithrwydd y disgynnodd ohono'n wreiddiol. Yn gyffredinol, mae addysgu o'r fath mewn gwahanol ffurfiau wedi bod yn y Gorllewin am bron i ddwy fil o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi lledaenu drwy'r byd fel bod cannoedd o filiynau o ddynion, sy'n ail-fodoli ar y ddaear drwy'r canrifoedd, wedi dod i gysylltiad rheolaidd â'r syniad fel gwirionedd wedi'i ddal yn fewnol. Er mai ychydig iawn o ddealltwriaeth sydd ganddo o hyd, ac yn dal i feddwl llai amdano; er ei fod wedi'i ystumio i fodloni teimladau a dyheadau gwahanol bobl; ac er y gellir ei ystyried yn wahanol heddiw gyda difaterwch, difrifoldeb, neu arswyd sentimental, mae'r syniad yn rhan o batrwm meddwl cyffredinol y Ddynoliaeth heddiw, ac felly mae'n haeddu ystyriaeth feddylgar.

Bydd rhai datganiadau yn y llyfr hwn, fodd bynnag, yn ymddangos yn rhyfedd o bosibl, hyd yn oed yn wych, hyd nes y rhoddir digon o feddwl iddynt. Er enghraifft: y syniad y gellir gwneud y corff corfforol dynol yn anllygredig, tragwyddol; gellir eu hadfywio a'u hadfer i gyflwr o berffeithrwydd a bywyd tragwyddol yr achosodd y doethwr iddo ddisgyn; ac, ymhellach, y syniad y bydd y cyflwr perffeithrwydd hwnnw a bywyd tragwyddol yn cael eu hennill, nid ar ôl marwolaeth, nid mewn rhyw ffordd bellter niwlog ymhell o hyn ymlaen, ond yn y byd corfforol tra bo un yn fyw. Efallai fod hyn yn ymddangos yn rhyfedd iawn, ond pan gaiff ei archwilio'n ddeallus ni fydd yn ymddangos yn afresymol.

Yr hyn sy'n afresymol yw bod yn rhaid i gorff corfforol dyn farw; yn fwy afresymol o hyd yw'r cynnig mai dim ond trwy farw y gall un fyw am byth. Mae gwyddonwyr wedi bod yn dweud yn hwyr nad oes unrhyw reswm pam na ddylid ymestyn bywyd y corff am gyfnod amhenodol, er nad ydynt yn awgrymu sut y gellid cyflawni hyn. Yn sicr, mae cyrff dynol bob amser wedi bod yn destun marwolaeth; ond maent yn marw dim ond am na wnaed unrhyw ymdrech resymol i'w hadfywio. Yn y llyfr hwn, yn y bennod The Great Way, dywedir sut y gellir adfywio'r corff, gellir ei adfer i gyflwr perffaith a chael ei wneud yn deml ar gyfer y Triune Hunan cyflawn.

Mae pŵer rhyw yn ddirgelwch arall y mae'n rhaid i ddyn ei ddatrys. Dylai fod yn fendith. Yn lle hynny, mae dyn yn aml iawn yn gwneud ohono ei elyn, ei ddiafol, sydd byth gydag ef ac na all ddianc ohono. Mae'r llyfr hwn yn dangos sut, trwy feddwl, i'w ddefnyddio fel y pŵer mawr er daioni y dylai fod; a sut trwy ddeall a hunanreolaeth i adfywio'r corff a chyflawni nodau a delfrydau rhywun mewn graddau cyflawniad cynyddol.

Mae pob bod dynol yn ddirgelwch dwbl: dirgelwch ei hun, a dirgelwch y corff y mae ynddo. Mae ganddo ac ef yw'r clo a'r allwedd i'r dirgelwch dwbl. Y corff yw'r clo, ac ef yw'r allwedd yn y clo. Pwrpas y llyfr hwn yw dweud wrthych sut i ddeall eich hun fel yr allwedd i ddirgelwch eich hun; sut i ddod o hyd i'ch hun yn y corff; sut i ddod o hyd i'ch Hunan fel Hunan-wybodaeth a'i adnabod; sut i ddefnyddio'ch hun fel yr allwedd i agor y clo, sef eich corff; a, thrwy eich corff, sut i ddeall a gwybod dirgelion natur. Rydych chi yn, a chi yw gweithredwr, peiriant corff unigol natur; mae'n gweithredu ac yn ymateb gyda natur ac mewn perthynas â hi. Pan fyddwch chi'n datrys dirgelwch eich hun fel gweithredwr eich Hunan-wybodaeth a gweithredwr peiriant eich corff, byddwch chi'n gwybod - ym mhob manylyn ac yn gyfan gwbl - bod swyddogaethau unedau eich corff yn ddeddfau natur. Yna byddwch chi'n gwybod deddfau hysbys natur yn ogystal â anhysbys, ac yn gallu gweithio mewn cytgord â'r peiriant natur gwych trwy beiriant ei gorff unigol yr ydych chi ynddo.

Dirgelwch arall yw amser. Mae amser yn bresennol fel pwnc cyffredin o sgwrsio; eto pan fydd un yn ceisio meddwl amdano a dweud beth ydyw mewn gwirionedd, daw'n haniaethol, yn anghyfarwydd; ni ellir ei gynnal, mae un yn methu ei ddeall; mae'n cynnwys, yn dianc, ac mae tu hwnt i hynny. Nid yw'r hyn y mae wedi'i egluro.

Amser yw newid unedau, neu fasau unedau, mewn perthynas â'u gilydd. Mae'r diffiniad syml hwn yn berthnasol ym mhobman ac o dan bob gwladwriaeth neu gyflwr, ond rhaid meddwl amdano a'i gymhwyso cyn y gall rhywun ei ddeall. Rhaid i'r gweithredwr ddeall amser tra yn y corff, deffro. Mae'n ymddangos bod amser yn wahanol mewn bydoedd a gwladwriaethau eraill. I'r sawl sy'n gwneud yn ymwybodol ymddengys nad yw amser yr un peth wrth ddeffro ag y mae mewn breuddwydion, neu tra mewn cwsg dwfn, neu pan fydd y corff yn marw, neu wrth basio trwy'r taleithiau ar ôl marwolaeth, neu wrth aros am yr adeilad a genedigaeth y corff newydd y bydd yn ei etifeddu ar y ddaear. Mae gan bob un o'r cyfnodau amser hyn olyniaeth "Yn y dechrau," a diwedd. Mae'n ymddangos bod amser yn cropian yn ystod plentyndod, yn rhedeg mewn ieuenctid, ac yn rasio mewn cyflymder cynyddol hyd nes marwolaeth y corff.

Amser yw gwe newid, wedi'i wehyddu o'r tragwyddol i'r corff dynol sy'n newid. Y gwŷdd y mae'r we wedi'i wehyddu arno yw'r ffurf anadl. Y corff-feddwl yw gwneuthurwr a gweithredwr y gwŷdd, troellwr y we, a gwehydd y gorchuddion o'r enw "gorffennol" neu "presennol" neu "dyfodol". Mae meddwl yn gwneud gwŷdd amser, mae meddwl yn troelli gwe amser, mae meddwl yn plethu gorchuddion amser; a'r corff-feddwl sy'n gwneud y meddwl.

Mae CONSCIOUSNESS yn ddirgelwch arall, y mwyaf a'r mwyaf dwys o'r holl ddirgelion. Mae'r gair Cydwybod yn unigryw; mae'n air Saesneg wedi'i fathu; nid yw ei gyfwerth yn ymddangos mewn ieithoedd eraill. Fodd bynnag, ni werthfawrogir ei werth a'i ystyr holl bwysig. Bydd hyn i'w weld yn y defnyddiau y mae'r gair yn cael eu gwneud i'w wasanaethu. I roi rhai enghreifftiau cyffredin o'i gamddefnydd: Fe'i clywir mewn ymadroddion fel "fy ymwybyddiaeth," ac "ymwybyddiaeth rhywun"; ac megis ymwybyddiaeth anifeiliaid, ymwybyddiaeth ddynol, ymwybyddiaeth gorfforol, seicig, cosmig a mathau eraill o ymwybyddiaeth. Ac fe'i disgrifir fel ymwybyddiaeth arferol, ac ymwybyddiaeth fwy a dyfnach, ac uwch ac is, mewnol ac allanol; ac ymwybyddiaeth lawn a rhannol. Clywir sôn hefyd am ddechreuad ymwybyddiaeth, ac am newid ymwybyddiaeth. Mae un yn clywed bod pobl yn dweud eu bod wedi profi neu achosi twf, neu estyniad, neu ehangu ymwybyddiaeth. Mae camddefnydd cyffredin iawn o'r gair mewn ymadroddion fel: colli ymwybyddiaeth, dal gafael ar ymwybyddiaeth; adennill, defnyddio, datblygu ymwybyddiaeth. Ac mae un yn clywed, ymhellach, am wahanol daleithiau, ac awyrennau, a graddau, ac amodau ymwybyddiaeth. Mae cydwybod yn rhy fawr i fod felly'n gymwysedig, yn gyfyngedig, neu'n rhagnodedig. O ystyried y ffaith hon, mae'r llyfr hwn yn defnyddio'r ymadrodd: i fod yn ymwybodol ohono, neu fel, neu ynddo. Esbonio: mae beth bynnag sy'n ymwybodol naill ai'n ymwybodol o rai pethau, neu fel yr hyn ydyw, neu'n ymwybodol o rai. gradd o fod yn ymwybodol.

Ymwybyddiaeth yw'r Gwirionedd terfynol, y Terfynol terfynol. Ymwybyddiaeth yw bod pob peth yn ymwybodol ohono. Dirgelwch pob dirgelwch, mae tu hwnt i ddealltwriaeth. Hebddo ni all dim fod yn ymwybodol; ni allai neb feddwl; dim bod, dim endid, ni allai unrhyw rym, dim uned, gyflawni unrhyw swyddogaeth. Eto nid yw ymwybyddiaeth ei hun yn cyflawni unrhyw swyddogaeth: nid yw'n gweithredu mewn unrhyw ffordd; mae'n bresenoldeb, ym mhob man. Ac oherwydd ei bresenoldeb y mae pob peth yn ymwybodol ym mha bynnag raddau y maent yn ymwybodol. Nid yw ymwybyddiaeth yn achos. Ni ellir ei symud na'i ddefnyddio na'i effeithio gan unrhyw beth. Nid yw ymwybyddiaeth yn ganlyniad unrhyw beth, ac nid yw'n dibynnu ar unrhyw beth. Nid yw'n cynyddu nac yn lleihau, ehangu, ymestyn, contractio na newid; neu yn amrywio mewn unrhyw ffordd. Er bod graddau di-rif wrth fod yn ymwybodol, nid oes graddau o Ymwybyddiaeth: dim awyrennau, dim gwladwriaethau; dim graddau, rhaniadau, neu amrywiadau o unrhyw fath; mae yr un fath ym mhob man, ac ym mhob peth, o uned natur flaenllaw i'r Prif Cudd-wybodaeth. Nid oes gan ymwybyddiaeth ymwybyddiaeth, dim rhinweddau, dim priodoleddau; nid oes ganddo; ni ellir ei feddiannu. Ni ddechreuwyd ymwybod byth; ni all ddod i ben. Mae ymwybyddiaeth yn cael ei wneud.

Yn eich holl fywydau ar y ddaear rydych wedi bod yn chwilio am gyfnod amhenodol, yn disgwyl neu'n chwilio am rywun neu rywbeth sydd ar goll. Rydych chi'n amwys yn teimlo pe byddech chi'n gallu dod o hyd i'r hyn yr ydych chi'n hir yn dymuno amdano, byddech chi'n fodlon, yn fodlon. Mae atgofion pylu o'r oesoedd yn ymchwyddo; nhw yw teimladau presennol eich gorffennol anghofiedig; maent yn gorfodi traul byd-eang cylchol y felin draed bythol o brofiadau ac o wacter ac oferedd ymdrech ddynol. Efallai eich bod wedi ceisio bodloni'r teimlad hwnnw gyda'r teulu, trwy briodas, gan blant, ymhlith ffrindiau; neu, ym myd busnes, cyfoeth, antur, darganfyddiad, gogoniant, awdurdod a phwer - neu gan ba bynnag gyfrinach arall sydd heb ei darganfod yn eich calon. Ond ni all unrhyw beth o'r synhwyrau fodloni'r hiraeth hwnnw mewn gwirionedd. Y rheswm yw eich bod ar goll - yn rhan goll ond anwahanadwy o Triune Self anfarwol ymwybodol. Oesoedd yn ôl, fe wnaethoch chi, fel rhan teimlad-a-dymuniad, rhan y sawl sy'n gwneud, adael rhannau'r meddyliwr a'r sawl sy'n gwybod am eich Triune Self. Felly fe'ch collwyd i chi'ch hun oherwydd, heb rywfaint o ddealltwriaeth o'ch Hunan Triune, ni allwch ddeall eich hun, eich hiraeth a'ch colli. Felly rydych chi wedi teimlo'n unig ar adegau. Rydych chi wedi anghofio'r nifer fawr o rannau rydych chi wedi'u chwarae yn y byd hwn yn aml, fel personoliaethau; ac rydych hefyd wedi anghofio'r harddwch a'r pŵer go iawn yr oeddech chi'n ymwybodol ohonynt tra gyda'ch meddyliwr a'ch gwybodwr ym Myd Parhad. Ond rydych chi, fel gweithredwr, yn hiraethu am undeb cytbwys eich teimlad a'ch awydd mewn corff perffaith, fel y byddwch chi eto gyda'ch rhannau meddyliwr a gwybodus, fel yr Hunan Triune, ym Myd Parhad. Mewn ysgrifau hynafol bu cyfeiriadau at yr ymadawiad hwnnw, mewn ymadroddion fel "y pechod gwreiddiol," "cwymp dyn," ag o wladwriaeth a theyrnas lle mae rhywun yn fodlon. Ni all y wladwriaeth a'r deyrnas honno y gwnaethoch ymadael â hi roi'r gorau i fod; gellir ei adennill gan y byw, ond nid ar ôl marwolaeth gan y meirw.

Nid oes angen i chi deimlo'n unig. Mae eich meddyliwr a'ch gwybyddwr gyda chi. Ar y môr neu mewn coedwig, ar y mynydd neu'r plaen, yng ngolau'r haul neu mewn cysgod, mewn tyrfa neu mewn unigedd; ble bynnag yr ydych chi, mae eich meddwl a'ch gwybod eich hun yn wir gyda chi. Bydd eich hunan go iawn yn eich amddiffyn, cyn belled ag y byddwch yn caniatáu i chi'ch hun gael eich diogelu. Mae eich meddyliwr a'ch gwybyddwr yn barod ar gyfer eich dychwelyd, pa mor hir bynnag y bydd yn cymryd i chi ddod o hyd i'r llwybr a'i ddilyn a dod yn ymwybodol o'r cartref unwaith eto fel y Triune Self.

Yn y cyfamser, ni fyddwch chi, ni allwch fod, yn fodlon ag unrhyw beth llai na Hunan-wybodaeth. Chi, fel teimlad a dymuniad, yw gweithredwr cyfrifol eich Hunan Triune; ac o'r hyn yr ydych wedi'i wneud i chi'ch hun fel eich tynged mae'n rhaid i chi ddysgu'r ddwy wers wych y mae holl brofiadau bywyd i'w dysgu. Y gwersi hyn yw:

Beth i'w wneud;

ac,

Beth i'w wneud.

Efallai y byddwch chi'n gohirio'r gwersi hyn am gynifer o fywydau ag y dymunwch, neu'n eu dysgu cyn gynted ag y byddwch chi - hynny i chi benderfynu; ond yn ystod amser byddwch yn eu dysgu.