Adolygiadau Llyfrau Meddwl a ChwyldroMeddwl a Chwyldro

Rhoddodd yr un llyfr hwn bopeth at ei gilydd i mi ac esbonio beth y gwnes i fanteisio arno o'r diwedd ar ôl yr holl flynyddoedd hyn o hunanfyfyrio mewnol dwfn. Dyma'r un llyfr y byddwn i'n ei ddewis allan o'r miloedd sydd gennyf yn fy llyfrgell pe bai'n rhaid i mi ddewis un.
-KO

Rwyf yn bersonol yn ystyried Meddwl a Chwyldro i fod y llyfr mwyaf arwyddocaol a gwerthfawr a gyhoeddwyd erioed mewn unrhyw iaith.
—ERS

Mae fy unig neges yn “Diolch yn fawr.” Mae'r llyfr hwn wedi effeithio ar fy llwybr, wedi agor fy nghalon a'm cyffroi i fy nghraidd! Rwy'n cyfaddef bod cymhlethdod rhai o'r pethau perthnasol yn fy herio ac nid wyf eto wedi deall yn llawn rhai, os nad y rhan fwyaf o'r deunydd. Ond, mae hynny'n rhan o'm rheswm dros gyffro! Gyda phob darlleniad rwy'n ennill ychydig mwy o ddealltwriaeth. Mae Harold yn ffrind yn fy nghalon, er nad oeddwn yn ddigon ffodus i fod wedi cwrdd ag ef. Diolchaf i'r sylfaen am wneud y deunydd yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd ei angen. Dwi'n ddiolchgar iawn!
—JL

Pe bawn i'n cael fy marn ar ynys ac yn cael mynd ag un llyfr, dyma fyddai'r llyfr.
—ASW

Meddwl a Chwyldro yw un o'r llyfrau di-oed hynny a fydd yr un mor wir a gwerthfawr i fodau dynol ddeng mil o flynyddoedd o hyn ymlaen heddiw. Mae ei gyfoeth deallusol ac ysbrydol yn ddi-rym.
—PDP

Yn union fel y mae Shakespeare yn rhan o bob oedran, felly hefyd yw Meddwl a Chwyldro llyfr Humanity.
—MIM

Yn sicr Meddwl a Chwyldro yn ddatguddiad arwyddocaol unigryw ar gyfer ein hamser.
—AB

Mae ehangder a dyfnder Meddwl a Chwyldro yn helaeth, ac eto mae ei iaith yn glir, yn union, ac yn wyliadwrus. Mae'r llyfr yn hollol wreiddiol, sy'n golygu ei fod yn amlwg yn tarddu o feddylfryd Percival ei hun, ac felly ei fod o frethyn cyfan, yn gyson drwyddo draw. Nid yw'n damcaniaethu, nid yw'n dyfalu nac yn dyfalu. Nid yw'n gwneud unrhyw sylwadau rhiant. Ymddengys nad oes gair allan o'i le, dim gair sy'n cael ei gamddefnyddio neu heb arwyddocâd. Bydd un yn dod o hyd i debygrwydd i lawer o egwyddorion a chysyniadau eraill sydd wedi'u cynnwys yn Nysgeidiaeth Doethineb y Gorllewin ac estyniadau iddynt. Mae un hefyd yn dod o hyd i lawer sy'n newydd, hyd yn oed yn nofel a bydd yn cael ei herio ganddo. Fodd bynnag, byddai'n ddoeth peidio â rhuthro i farn ond ffrwyno'ch hun oherwydd nad yw Percival yn poeni cymaint am amddiffyn ei hun rhag anghyfarwydd y darllenydd â phynciau ag y mae â gadael i resymeg ei gyflwyniad bennu amseriad a dilyniant ei ddatgeliadau. Byddai ple Heindel yn "Word to the Wise" yr un mor briodol wrth ddarllen Percival: "anogir bod y darllenydd yn atal pob mynegiant o ganmoliaeth neu fai nes bod astudiaeth o'r gwaith wedi ei fodloni yn rhesymol o'i deilyngdod neu ei ddadmer."
—CW

Nid yw'r llyfr o'r flwyddyn, nac o'r ganrif, ond o'r oes. Mae'n datgelu sail resymegol ar gyfer moesoldeb ac yn datrys problemau seicolegol sydd wedi drysu dyn ers oedran.
—GR

Dyma un o'r llyfrau pwysicaf a ysgrifennwyd erioed yn hanes hysbys ac anhysbys y blaned hon. Mae'r syniadau a'r wybodaeth a nodwyd yn apelio at reswm, ac mae ganddynt "gylch" y gwirionedd. Mae HW Percival yn gymwynaswr bron yn anhysbys i ddynolryw, fel y bydd ei roddion llenyddol yn eu datgelu, pan ymchwilir iddynt yn ddiduedd. Fe'm syfrdanwyd gan absenoldeb ei waith meistr yn y rhestrau niferus o "ddarllen argymelledig" ar ddiwedd llawer o lyfrau difrifol a phwysig yr wyf wedi'u darllen. Mae'n wir yn un o'r cyfrinachau gorau ym myd dynion sy'n meddwl. Mae gwên ddymunol a theimladau o ddiolchgarwch yn cael eu dwyn i mewn, pryd bynnag y byddaf yn meddwl am y bod bendigedig hwnnw, a elwir ym myd dynion fel Harold Waldwin Percival.
—LB

Meddwl a Chwyldro yn rhoi'r wybodaeth yr wyf wedi bod yn chwilio amdani ers tro. Mae'n hwb prin, clir ac ysbrydoledig i'r ddynoliaeth.
—CBB

Wnes i byth ddeall, nes i mi dderbyn Meddwl a Chwyldro, sut rydym yn llythrennol yn cerfio ein tynged ein hunain trwy ein meddwl.
—CIC

Meddwl a Chwyldro Daeth OK Nid oedd arian yn gallu ei brynu yn ôl. Rydw i wedi bod yn chwilio amdano gydol fy oes.
—JB

Ar ôl 30 o flynyddoedd o gymryd nodiadau helaeth o lawer o lyfrau ar seicoleg, athroniaeth, gwyddoniaeth, metaffiseg, athroniaeth a phynciau cymharol grefyddol, y llyfr rhyfeddol hwn yw'r ateb cyflawn i'r holl bethau yr wyf wedi bod yn eu ceisio ers cymaint o flynyddoedd. Wrth i mi amsugno'r cynnwys mae yna'r rhyddid meddyliol, emosiynol a chorfforol mwyaf gydag ysbrydoliaeth ddyrchafedig na all geiriau ei mynegi. Rwy'n ystyried mai'r llyfr hwn yw'r mwyaf pryfoclyd a dadlennol fy mod i erioed wedi cael y pleser o ddarllen.
—MBA

Pryd bynnag yr wyf yn teimlo fy mod yn llithro i beidio â digalonni, rwy'n agor y llyfr ar hap ac yn dod o hyd i'r union beth i'w ddarllen sy'n rhoi lifft i mi a'r cryfder sydd ei angen arnaf ar y pryd. Yn wir, rydym yn creu ein tynged trwy feddwl. Sut y gallai bywyd fod yn wahanol pe baem yn cael ein dysgu o'r crud ymlaen.
—CP

Mewn darllen Meddwl a Chwyldro Rwy'n cael fy hun yn rhyfeddu, yn ddychrynllyd, ac mae gennyf ddiddordeb mawr. Beth yw llyfr! Pa syniadau newydd (i mi) mae'n eu cynnwys!
—FT

Doeddwn i ddim wedi dechrau astudio Meddwl a Chwyldro y nodais y cynnydd gwirioneddol a ddaeth i'r amlwg yn fy mywyd.
—AH

Meddwl a Chwyldro gan HW Percival yw un o'r llyfrau mwyaf rhyfeddol a ysgrifennwyd erioed. Mae'n delio â'r cwestiwn oesol, Quo Vadis? O ble ddaethon ni? Pam rydyn ni yma? Ble rydyn ni'n mynd? Mae'n egluro sut mae ein meddyliau ein hunain yn dod yn dynged i ni, fel gweithredoedd, gwrthrychau a digwyddiadau, yn ein bywydau unigol. Bod pob un ohonom yn gyfrifol am y meddyliau hyn, a'u heffeithiau arnom ni ac eraill. Mae Percival yn dangos i ni fod pwrpas a Threfn i'r hyn sy'n ymddangos fel "anhrefn" yn ein bywydau beunyddiol y gellir ei weld os byddwn yn dechrau canolbwyntio ein meddwl, a dechrau Meddwl Go Iawn, fel yr amlinellwyd yn ei gampwaith. Mae Percival ei hun yn cydnabod nad yw'n bregethwr nac yn athro, ond mae'n cyflwyno cosmoleg inni sy'n seiliedig ar Cudd-wybodaeth. Bydysawd o Drefn a Phwrpas. Nid oes unrhyw lyfr metaffisegol erioed wedi cyflwyno'r wybodaeth glir, gryno sydd ar gael yn y llyfr hwn. Wedi'i ysbrydoli'n wirioneddol ac yn ysbrydoledig!
—SH

Byth o'r blaen, ac rydw i wedi bod yn chwilotwr brwd gydol fy mywyd, a wyf wedi dod o hyd i gymaint o ddoethineb a goleuedigaeth ag yr wyf yn ei ddarganfod yn barhaus? Meddwl a Chwyldro.
—JM

Meddwl a Chwyldro yn syml i mi. Mae wedi gwneud byd da i mi ac mae'n siŵr mai dyma'r ateb ar gyfer yr oedran hwn yr ydym yn byw ynddo.
—RLB

Yn bersonol, credaf fod y Ddealltwriaeth Doethineb — ddwfn — a'r wybodaeth glir ac eglur a gynhwysir ynddi Meddwl a Chwyldro gan HW Percival y tu hwnt i'r pris. Mae'n cynnwys yr awduron mawr ar grefyddau'r byd sydd, o'i gymharu â Percival, yn ymddangos yn annelwig, yn argyhoeddiadol ac yn ddryslyd. Mae fy amcangyfrif yn seiliedig ar ymchwil blynyddoedd 50. Mae Only Plato (tad athroniaeth y Gorllewin) a Zen Bwdhaeth (y gwrthwyneb) yn dod yn agos at Percival, sy'n gwisgo'r ddau mewn ffordd glir a chyflawn!
—Ff

Yn wir, mae Percival wedi 'tyllu'r llen,' ac agorodd ei lyfr gyfrinachau y bydysawd i mi. Roeddwn i'n barod am siaced cul neu fwrdd pan oeddwn i'n cael y llyfr hwn.
—AEA

Hyd nes i mi ddod o hyd i'r llyfr hwn, doeddwn i ddim yn ymddangos fel pe bawn yn perthyn i'r byd tyrfa hwn, yna fe syrthiodd fi ar frys mawr.
—RG

Meddwl a Chwyldro yn draethawd da iawn ar amrywiaeth eang o bynciau metaffisegol ac mae'n rhywbeth o wyddoniadur yn hynny o beth. Rwy'n siŵr y byddaf yn parhau i gyfeirio ato yn fy narlithoedd a'm gwaith.
—NS

Rydw i wedi bod yn astudio nifer o ddisgyblaethau ers blynyddoedd ac roedd y dyn hwn yn ei wybod ac yn gwybod sut i gyfuno popeth gyda'i gilydd a rhoi gwead cyfoethog o beth yw bywyd a phwy ydyn ni / nad ydyn ni.
—WF

Er gwaethaf fy darlleniadau helaeth yn Theosophy ac yn llythrennol ddwsinau o systemau meddwl, rwy'n dal i deimlo hynny Meddwl a Chwyldro yw'r llyfr mwyaf rhyfeddol, mwyaf cynhwysfawr a threiddgar o'i fath. Dyma'r un gyfrol y byddwn i'n ei chadw gyda mi, pe bawn i am ryw reswm yn cael ei ddargyfeirio o bob llyfr arall.
—AWM

Rwyf wedi darllen Meddwl a Chwyldro ddwywaith yn awr a phrin yn credu bod llyfr mor wych yn bodoli mewn gwirionedd.
—PCC

Yn ystod y degawdau diwethaf, rwyf wedi trafod tipyn o dir yn astudio gwahanol ysgolion sy'n ymwneud â natur dyn mewn ystyr gul yn ogystal â'r ystyr ehangaf posibl. Ychydig iawn o'r ysgolion a'r gweithiau yr oeddwn yn eu hastudio oedd yn cynnig unrhyw beth o werth i'w gynnig ynglŷn â gwir natur dyn a'i dynged. Ac yna un diwrnod braf yr oeddwn i mewn iddo Meddwl a Chwyldro.

—RES

Fel seico-ffisiotherapydd yn ôl proffesiwn, rwyf wedi defnyddio gweithiau Mr Percival i hyrwyddo gwella a deall llawer o unigolion dryslyd — ac mae'n gweithio!
—MRM

Mae fy ngŵr a minnau ill dau yn darllen rhannau o'i lyfrau bob dydd, ac rydym wedi darganfod y gellir esbonio beth sy'n digwydd, boed o fewn neu hebddo, trwy ei feirniadaeth o wirionedd. Mae wedi rhoi trefn ar y diffyg synnwyr ymddangosiadol yr wyf yn ei weld yn digwydd o'm cwmpas bob dydd. Mae'r sylfeini wedi eu hysgwyd wedi setlo i dawelwch heb banig. Credaf Meddwl a Chwyldro mae'n debyg mai dyma'r llyfr mwyaf gwych a ysgrifennwyd erioed.
—CK

Y llyfr gorau a ddarllenais erioed; dwys iawn ac mae'n esbonio popeth am eich bodolaeth. Dywedodd Bwdha ers talwm mai meddwl yw mam pob gweithred. Dim byd gwell na'r llyfr hwn i'w esbonio'n fanwl. Diolch.

—WP

Rydym i gyd wedi clywed y ddau ddyfynbris hyn droeon, “Gyda'th holl gael, cael dealltwriaeth,” a “Dyn yn gwybod dy hun.
—WR