Rhagair yr awdur i:

MEDDWL a DESTINY
Pennwyd y llyfr hwn i Benoni B. Gattell bob hyn a hyn rhwng y blynyddoedd 1912 a 1932. Ers hynny mae wedi bod yn gweithio drosodd a throsodd. Nawr, yn 1946, ychydig o dudalennau sydd heb gael eu newid o leiaf ychydig. I osgoi ailadrodd a chymhlethdodau dilewyd y tudalennau cyfan, ac rwyf wedi ychwanegu llawer o adrannau, paragraffau a thudalennau.

Heb gymorth, mae'n amheus a fyddai'r gwaith wedi'i ysgrifennu, oherwydd roedd yn anodd i mi feddwl ac ysgrifennu ar yr un pryd. Bu'n rhaid i fy nghorff fod yn llonydd tra roeddwn i'n meddwl bod y pwnc yn ffurf a dewis geiriau priodol i adeiladu strwythur y ffurflen: ac felly, rwy'n wir ddiolchgar iddo am y gwaith y mae wedi'i wneud. Rhaid i mi hefyd gydnabod swyddfeydd caredig ffrindiau, sy'n dymuno aros yn ddienw, am eu hawgrymiadau a'u cymorth technegol wrth gwblhau'r gwaith.

Tasg anoddaf oedd cael telerau i fynegi'r pwnc ail-droi'n ôl. Fy ymdrech aruthrol oedd dod o hyd i eiriau ac ymadroddion a fydd yn cyfleu ystyr a phriodoleddau realiti anghorfforol penodol yn y ffordd orau, ac i ddangos eu perthynas anwahanadwy â phobl ymwybodol mewn cyrff dynol. Ar ôl newidiadau dro ar ôl tro, fe benderfynais yn derfynol ar y termau a ddefnyddiwyd yma.

Nid yw llawer o bynciau yn cael eu gwneud mor glir ag y byddwn yn dymuno iddynt fod, ond mae'n rhaid i'r newidiadau a wneir fod yn ddiddiwedd neu fod yn ddiddiwedd, oherwydd ar bob darlleniad roedd newidiadau eraill yn ymddangos yn ddoeth.

Nid wyf yn tybio pregethu i neb; Nid wyf yn ystyried fy hun yn bregethwr nac yn athro. Oni bai fy mod yn gyfrifol am y llyfr, byddai'n well gen i na fyddai fy nheulu yn cael ei enwi fel ei awdur. Mae mawredd y pynciau yr wyf yn cynnig gwybodaeth amdanynt, yn fy ngadael ac yn fy rhyddhau rhag hunan-gysur ac yn gwahardd y ple ofesty. Rwy'n meiddio gwneud datganiadau rhyfedd a syfrdanol i'r hunan ymwybodol ac anfarwol sydd ym mhob corff dynol; a chymeraf yn ganiataol y bydd yr unigolyn yn penderfynu beth fydd yn ei wneud neu na fydd yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gyflwynir.

Mae pobl feddylgar wedi pwysleisio'r angen i siarad yma am rai o'm profiadau mewn gwladwriaethau o fod yn ymwybodol, ac o ddigwyddiadau fy mywyd a allai helpu i esbonio sut yr oedd yn bosibl i mi fod yn gyfarwydd ag ac ysgrifennu pethau sydd mor amrywiad â chredoau presennol. Maent yn dweud bod hyn yn angenrheidiol oherwydd nad oes llyfryddiaeth wedi'i hatodi ac ni chynigir cyfeiriadau i gadarnhau'r datganiadau a wneir yma. Mae rhai o'm profiadau wedi bod yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i glywed neu ei ddarllen. Mae fy meddwl fy hun am fywyd dynol a'r byd yr ydym yn byw ynddo wedi datgelu pynciau a ffenomenau i mi nad wyf wedi eu crybwyll mewn llyfrau. Ond byddai'n afresymol tybio y gallai materion o'r fath fod yn anhysbys i eraill. Rhaid bod yna rai sy'n gwybod ond na allant ddweud. Nid wyf yn addo cyfrinachedd. Nid wyf yn perthyn i unrhyw sefydliad o unrhyw fath. Nid wyf yn torri unrhyw ffydd wrth ddweud yr hyn yr wyf wedi'i ddarganfod trwy feddwl; trwy feddwl cyson wrth ddeffro, nid mewn cwsg nac mewn gogwydd. Nid wyf erioed wedi bod yn un o unrhyw fath, ac nid wyf erioed wedi dymuno gwneud hynny.

Yr hyn yr wyf wedi bod yn ymwybodol ohono wrth feddwl am bynciau fel gofod, yr unedau mater, cyfansoddiad mater, cudd-wybodaeth, amser, dimensiynau, creu meddyliau a gwireddu meddyliau, a fydd, gobeithio, wedi agor tir ar gyfer archwilio ac ecsbloetio yn y dyfodol . Erbyn hynny dylai ymddygiad cywir fod yn rhan o fywyd dynol, a dylai fod yn ymwybodol o wyddoniaeth a dyfeisgarwch. Yna gall gwareiddiad barhau, a Annibyniaeth gyda Chyfrifoldeb fydd rheol bywyd unigol a'r Llywodraeth.

Dyma fraslun o rai o brofiadau fy mywyd cynnar:

Rhythm oedd fy teimlad cyntaf o gysylltiad â'r byd ffisegol hwn. Yn ddiweddarach, gallwn deimlo y tu mewn i'r corff, a gallwn i glywed lleisiau. Roeddwn i'n deall ystyr y synau a wnaed gan y lleisiau; Ni welais unrhyw beth, ond gallwn i, fel teimlad, gael ystyr unrhyw un o'r synau geiriau a fynegwyd, gan y rhythm; a'm teimlad yn rhoi ffurf a lliw'r gwrthrychau a ddisgrifiwyd gan eiriau. Pan allwn i ddefnyddio'r olygfa a gweld gwrthrychau, cefais y ffurfiau a'r ymddangosiadau yr oeddwn i, fel y teimlai, yn cytuno'n fras â'r hyn yr oeddwn wedi'i ddal. Pan oeddwn yn gallu defnyddio'r synhwyrau golwg, clyw, blas ac arogl ac yn gallu gofyn ac ateb cwestiynau, gwelais fy mod yn ddieithryn mewn byd rhyfedd. Roeddwn i'n gwybod nad fi oedd y corff roeddwn i'n byw ynddo, ond doedd neb yn gallu dweud wrthyf pwy neu beth oeddwn i neu o ble y dwi'n dod, ac roedd y rhan fwyaf o'r rhai a holwyd yn ymddangos fel pe baent yn gyrff yr oeddent yn byw ynddynt.

Sylweddolais fy mod mewn corff na allwn ryddhau fy hun ohono. Roeddwn ar goll, ar fy mhen fy hun, ac mewn cyflwr truenus o dristwch. Fe wnaeth digwyddiadau a phrofiadau dro ar ôl tro fy argyhoeddi nad oedd pethau fel yr oeddent yn ymddangos; bod newid parhaus; nad oes sefydlogrwydd o unrhyw beth; bod pobl yn aml yn dweud y gwrthwyneb i'r hyn yr oeddent yn ei olygu mewn gwirionedd. Roedd plant yn chwarae gemau roedden nhw'n eu galw'n "make-believe" neu "gadewch i ni esgus." Roedd plant yn chwarae, roedd dynion a menywod yn ymarfer gwneud i gredu ac esgus; cymharol ychydig o bobl oedd yn wirioneddol ac yn ddiffuant. Roedd gwastraff mewn ymdrech ddynol, ac ni pharhaodd ymddangosiadau. Ni wnaed ymddangosiadau i bara. Gofynnais i mi fy hun: Sut y dylid gwneud pethau a fydd yn para, ac yn cael eu gwneud heb wastraff ac anhrefn? Atebodd rhan arall ohonof fy hun: Yn gyntaf, gwyddoch beth rydych chi ei eisiau; gweld a chadw mewn cof yn gyson y ffurf y byddai gennych yr hyn yr ydych ei eisiau. Yna meddyliwch ac ewyllysiwch a siaradwch hynny i ymddangosiad, a'r hyn rydych chi'n meddwl fydd yn cael ei gasglu o'r awyrgylch anweledig a'i osod yn y ffurf honno ac o'i chwmpas. Ni feddyliais wedyn yn y geiriau hyn, ond mae'r geiriau hyn yn mynegi'r hyn a feddyliais bryd hynny. Roeddwn i'n teimlo'n hyderus y gallwn i wneud hynny, ac ar unwaith ceisiais drio yn hir. Methais. Ar ôl methu roeddwn yn teimlo gwarth, diraddio, ac roedd gen i gywilydd.

Ni allwn i fod yn sylwgar o ddigwyddiadau. Mae'r hyn a glywais i bobl yn dweud nad oedd pethau a ddigwyddodd, yn enwedig am farwolaeth, yn ymddangos yn rhesymol. Roedd fy rhieni yn Gristnogion diniwed. Clywais ei fod yn darllen ac yn dweud bod Duw wedi gwneud y byd; ei fod wedi creu enaid anfarwol ar gyfer pob corff dynol yn y byd; ac y byddai'r enaid nad oedd yn ufuddhau i Dduw yn cael ei fwrw i uffern ac y byddai'n llosgi mewn tân a brwmstan am byth. Nid oeddwn yn credu gair o hynny. Roedd yn ymddangos yn rhy hurt i mi dybio neu gredu y gallai unrhyw Dduw neu fod wedi gwneud y byd neu wedi creu fi ar gyfer y corff yr oeddwn yn byw ynddo. Roeddwn i wedi llosgi fy bys gyda chydweddiad brimstone, a chredais y gellid llosgi'r corff i farwolaeth; ond roeddwn i'n gwybod na allwn, yr hyn a oedd yn ymwybodol fel fi, gael ei losgi ac na allwn farw, na allai tân a brimstone fy lladd, er bod y boen o'r llosg hwnnw'n ofnadwy. Gallwn synnu perygl, ond nid oeddwn yn ofni.

Nid oedd yn ymddangos bod pobl yn gwybod 'pam' neu 'beth', am fywyd neu am farwolaeth. Roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid cael rheswm dros bopeth a ddigwyddodd. Roeddwn i eisiau gwybod cyfrinachau bywyd a marwolaeth, ac i fyw am byth. Nid oeddwn yn gwybod pam, ond ni allwn helpu i ddymuno hynny. Roeddwn i'n gwybod na allai fod unrhyw nos a dydd a bywyd a marwolaeth, a dim byd, oni bai bod rhai doeth a oedd yn rheoli'r byd a nos a dydd a bywyd a marwolaeth. Fodd bynnag, penderfynais mai fy mhwrpas fyddai dod o hyd i'r rhai doeth hynny a fyddai'n dweud wrthyf sut y dylwn i ddysgu a'r hyn y dylwn ei wneud, i gael cyfrinachedd bywyd a marwolaeth. Fyddwn i ddim hyd yn oed yn meddwl am ddweud hyn, mae fy nghymuned yn datrys, gan na fyddai pobl yn deall; byddent yn credu fy mod yn ffôl neu'n wallgof. Roeddwn i tua saith mlwydd oed bryd hynny.

Mae pymtheng mlynedd neu fwy wedi mynd heibio. Roeddwn i wedi sylwi ar y gwahanol agweddau ar fywyd bechgyn a merched, wrth iddynt dyfu a newid i fod yn ddynion a menywod, yn enwedig yn ystod eu glasoed, ac yn enwedig yn ystod eu glasoed. Roedd fy marn i wedi newid, ond roedd fy mhwrpas - i ddod o hyd i'r rhai a oedd yn ddoeth, a oedd yn gwybod, ac y gallwn ddysgu cyfrinachau bywyd a marwolaeth oddi wrthynt - heb newid. Roeddwn i'n siŵr o'u bodolaeth; ni allai'r byd fod, hebddyn nhw. Wrth archebu digwyddiadau, gallwn weld bod yn rhaid cael llywodraeth a rheolaeth o'r byd, yn union fel y mae'n rhaid i lywodraeth gwlad neu reolwyr unrhyw fusnes er mwyn i'r rhain barhau. Un diwrnod, gofynnodd fy mam i mi beth oeddwn i'n ei gredu. Heb betruso fe ddywedais: Heb os nac oni bai bod cyfiawnder yn rheoli'r byd, er bod fy mywyd fy hun yn dystiolaeth nad yw'n gwneud hynny, oherwydd ni allaf weld unrhyw bosibilrwydd o gyflawni'r hyn yr wyf yn ei wybod yn ei hanfod, a'r hyn rwy'n ei ddymuno fwyaf.

Yn yr un flwyddyn, yng ngwanwyn 1892, darllenais mewn papur dydd Sul bod Madam Blavatsky penodol wedi bod yn ddisgybl o ddynion doeth yn y Dwyrain o'r enw Mahatmas; trwy fywyd dro ar ôl tro ar y ddaear, eu bod wedi cyrraedd doethineb; eu bod yn meddu ar gyfrinachau bywyd a marwolaeth, a'u bod wedi achosi i Madam Blavatsky ffurfio Cymdeithas Theosoffolegol, y gellid rhoi eu dysgeidiaeth i'r cyhoedd drwyddi. Byddai darlith y noson honno. Es i. Yn ddiweddarach, deuthum yn aelod brwd o'r Gymdeithas. Nid oedd y datganiad bod dynion doeth - trwy ba enwau bynnag y cawsant eu galw - yn fy synnu; dim ond tystiolaeth lafar oedd honno o'r hyn yr oeddwn wedi bod yn sicr o fod yn angenrheidiol ar gyfer hyrwyddo dyn ac o ran cyfeiriad ac arweiniad natur. Rwyf yn darllen popeth y gallwn i amdano. Meddyliais am ddod yn ddisgybl i un o'r dynion doeth; ond arweiniodd meddwl parhaus i mi ddeall nad oedd unrhyw ffordd ffurfiol o wneud cais i unrhyw un yn y ffordd wirioneddol, ond fy mod i fy hun yn ffit ac yn barod. Dydw i ddim wedi gweld na chlywed gan, ac nid wyf wedi cael unrhyw gysylltiad â'r 'rhai doeth' fel roeddwn i wedi meddwl. Nid wyf wedi cael unrhyw athro. Nawr mae gen i well dealltwriaeth o faterion o'r fath. Y gwir 'Wise Ones' yw Triune Selves, ym Theyrnas Sefydlogrwydd. Wnes i roi'r gorau i gysylltiad â phob cymdeithas.

O fis Tachwedd o 1892, es i drwy brofiadau rhyfeddol a hanfodol, ac yn dilyn gwanwyn 1893, digwyddodd y digwyddiad mwyaf rhyfeddol yn fy mywyd. Roeddwn i wedi croesi 14th Street yn 4th Avenue, yn Ninas Efrog Newydd. Roedd ceir a phobl yn brysio. Tra'n camu i fyny i'r garreg gornel ogledd-ddwyreiniol, Light, sy'n fwy na myrdd o heulwen a agorwyd yng nghanol fy mhen. Yn y fan a'r lle neu'r pwynt hwnnw, daliwyd amrychau. Doedd dim amser. Nid oedd pellter a dimensiynau mewn tystiolaeth. Roedd natur yn cynnwys unedau. Roeddwn yn ymwybodol o unedau natur ac unedau fel Cudd-wybodaeth. O fewn a thu hwnt, felly, roedd Goleuadau mwy a llai; y mwyaf sy'n treiddio drwy'r Goleuni llai, a ddatgelodd y gwahanol fathau o unedau. Nid oedd y Goleuadau o natur; roeddent yn Goleuadau fel Deallusrwydd, Goleuadau Cydwybodol. O'i gymharu â disgleirdeb neu ysgafnder y Goleuadau hynny, roedd yr haul o gwmpas yn niwl trwchus. Ac ym mhob un o'r Goleuadau ac unedau a gwrthrychau, roeddwn yn ymwybodol o Bresenoldeb Ymwybyddiaeth. Roeddwn yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth fel Realiti Eithaf ac Absolute, ac yn ymwybodol o'r berthynas rhwng pethau. Doeddwn i ddim yn profi cyffro, emosiynau, nac ecstasi. Mae geiriau'n methu yn llwyr i ddisgrifio neu esbonio CYSYLLTIAD. Byddai'n ofer ceisio rhoi disgrifiad o'r naws a'r pwer a'r trefniant a'r berthynas mewn perthynas â'r hyn yr oeddwn yn ymwybodol ohono bryd hynny. Ddwywaith yn ystod y pedair blynedd ar ddeg nesaf, am amser hir ar bob achlysur, roeddwn yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth. Ond yn ystod y cyfnod hwnnw nid oeddwn yn ymwybodol o ddim mwy nag yr oeddwn wedi bod yn ymwybodol ohono yn y foment gyntaf honno.

Mae bod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn y set o eiriau cysylltiedig yr wyf wedi eu dewis fel ymadrodd i siarad am y foment fwyaf grymus a hynod o fy mywyd.

Mae ymwybyddiaeth yn bresennol ym mhob uned. Felly mae presenoldeb Ymwybyddiaeth yn golygu bod pob uned yn ymwybodol o'r swyddogaeth y mae'n ei chyflawni yn y radd y mae'n ymwybodol ohoni.

Mae bod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn datgelu'r 'anhysbys' i'r un sydd wedi bod mor ymwybodol. Yna bydd yn ddyletswydd ar yr un hwnnw i wybod beth y gall ef o fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth.

Y gwerth mawr o fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yw ei fod yn galluogi rhywun i wybod am unrhyw bwnc, trwy feddwl. Meddwl yw daliad cyson y Goleuni Cydwybodol ar bwnc y meddwl. Wedi'i nodi'n gryno, mae meddwl yn bedwar cam: dewis y pwnc; dal y Goleuni Cydwybodol ar y pwnc hwnnw; canolbwyntio ar y Goleuni; a, ffocws y Goleuni. Pan fydd y Goleuni yn canolbwyntio, mae'r pwnc yn hysbys. Drwy'r dull hwn, mae Thinking and Destiny wedi'i ysgrifennu.

Diben arbennig y llyfr hwn yw: I ddweud wrth y bobl ymwybodol mewn cyrff dynol ein bod yn rhannau diwahanadwy o driniaethau triniaethau unigol anfarwol, Triune Selves, a oedd, o fewn a thu hwnt, yn byw gyda'n meddylwyr a'n rhannau gwybyddus mewn cyrff di-ben-draw perffaith yn Neyrnas Sefydlogrwydd; ein bod ni, y rhai ymwybodol yn awr mewn cyrff dynol, wedi methu mewn prawf hanfodol, a thrwy hynny wedi alltudio ein hunain o'r byd sefydlogrwydd hwnnw i fyd genedigaeth a marwolaeth ac ail-fodolaeth y dyn a'r ferch amserol hon; nad ydym yn cofio hyn oherwydd ein bod yn rhoi ein hunain mewn cwsg hunan-hypnotig, i freuddwydio; y byddwn yn parhau i freuddwydio trwy fywyd, trwy farwolaeth ac yn ôl i fywyd; bod yn rhaid i ni barhau i wneud hyn nes i ni ddad-hypnotize, deffro, ein hunain allan o'r hypnosis yr ydym yn rhoi ein hunain ynddo; bod yn rhaid i ni ddeffro o'n breuddwyd, pa mor hir bynnag y mae'n ei gymryd, dod yn ymwybodol ohonom ein hunain yn ein cyrff, ac yna adfywio ac adfer ein cyrff i fywyd tragwyddol yn ein cartref - Parth Sefydlogrwydd y daethom ohono - sydd yn treiddio drwy'r byd hwn ohonom, ond nid yw'n cael ei weld gan lygaid marwol. Yna byddwn yn ymwybodol yn mynd â'n llefydd ac yn parhau â'n rhannau yn y Gorchymyn Dilyniant Tragwyddol. Dangosir y ffordd i gyflawni hyn mewn penodau sy'n dilyn.

Yn yr ysgrifen hon, mae llawysgrif y gwaith hwn gyda'r argraffydd. Nid oes llawer o amser i ychwanegu at yr hyn a ysgrifennwyd. Yn ystod y blynyddoedd lawer o'i baratoi, gofynnwyd yn aml i mi gynnwys yn y testun rai dehongliadau o ddarnau o'r Beibl sy'n ymddangos yn annealladwy, ond sydd, yng ngoleuni'r hyn a nodwyd yn y tudalennau hyn, yn gwneud synnwyr ac yn meddu ar ystyr, a pha rai , ar yr un pryd, yn cadarnhau datganiadau a wnaed yn y gwaith hwn. Ond roeddwn yn wrthwynebus i wneud cymariaethau neu ddangos gohebiaeth. Roeddwn am i'r gwaith hwn gael ei farnu ar ei rinweddau ei hun yn unig.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf prynais gyfrol yn cynnwys The Lost Books of the Bible a The Forgotten Books of Eden. Wrth sganio tudalennau'r llyfrau hyn, mae'n rhyfeddol gweld faint o ddarnau rhyfedd sydd fel arall yn annealladwy y gellir eu deall pan fydd rhywun yn deall yr hyn a ysgrifennir yma am yr Triune Self a'i dair rhan; am adfywiad y corff corfforol dynol yn gorff corfforol perffeithiedig, anfarwol, a Thir Parhad, sydd yng ngeiriau Iesu yn "Deyrnas Dduw."

Unwaith eto, gwnaed ceisiadau am eglurhad o ddarnau o'r Beibl. Efallai ei bod yn dda bod hyn yn cael ei wneud a hefyd bod y rhai sy'n darllen Thinking and Destiny yn cael rhywfaint o dystiolaeth i gadarnhau rhai datganiadau yn y llyfr hwn, pa dystiolaeth sydd i'w chael yn y Testament Newydd ac yn y llyfrau a grybwyllir uchod. Felly byddaf yn ychwanegu pumed adran at Bennod X, Duwiau a'u Crefyddau, gan ymdrin â'r materion hyn.

HWP

Efrog Newydd, Mawrth 1946

Parhau i Cyflwyniad ➔