Harold W. PercivalO ran y gŵr anarferol hwn, Harold Waldwin Percival, nid ydym mor bryderus am ei bersonoliaeth. Mae ein diddordeb yn gorwedd yn yr hyn a wnaeth a sut y cyflawnodd ef. Roedd yn well gan Percival ei hun aros yn aneglur, fel y nododd yn Rhagair yr Awdur Meddwl a Chwyldro. Oherwydd hyn, nid oedd yn dymuno ysgrifennu hunangofiant na chael bywgraffiad ysgrifenedig. Roedd am i'w ysgrifau sefyll ar eu teilyngdod eu hunain. Ei fwriad oedd bod dilysrwydd ei ddatganiadau yn cael eu profi yn ôl graddfa'r Hunan-wybodaeth yn y darllenydd ac nad oedd personoliaeth Percival ei hun yn dylanwadu arni.

Serch hynny, mae pobl eisiau gwybod rhywbeth am awdur nodedig, yn enwedig os ydynt yn cael eu heffeithio'n fawr gan ei syniadau. Wrth i Percival farw yn 1953, pan oedd yn bedair deg a phedair oed, nid oes neb bellach yn byw ac yn ei adnabod yn ei fywyd cynnar a dim ond ychydig sy'n gwybod am ei fywyd diweddarach. Rydym wedi casglu'r ychydig ffeithiau hynny sy'n hysbys; fodd bynnag, ni ddylid ystyried hyn yn gofiant cyflawn, ond yn hytrach yn fraslun byr.

(1868 - 1953)

Ganed Harold Waldwin Percival yn Bridgetown, Barbados, India'r Gorllewin Prydain, ar Ebrill 15, 1868, ar blanhigfa sy'n eiddo i'w rieni. Ef oedd y trydydd o bedwar plentyn, ac ni oroesodd yr un ohonynt ef. Roedd ei rieni yn Lloegr, Elizabeth Ann Taylor a James Percival, yn Gristnogion diniwed. Eto, nid oedd llawer o'r hyn a glywodd fel plentyn ifanc iawn yn ymddangos yn rhesymol, ac nid oedd atebion boddhaol i'w gwestiynau niferus. Teimlai fod yn rhaid i'r rhai a oedd yn gwybod, ac ar oedran cynnar iawn benderfynu y byddai'n dod o hyd i'r “Doethion” ac yn dysgu oddi wrthynt. Wrth i flynyddoedd fynd heibio, newidiodd ei gysyniad o'r “Wise Ones”, ond erys ei bwrpas i ennill Hunan-wybodaeth.

Pan oedd Harold Percival yn ddeg oed, bu farw ei dad a symudodd ei fam i'r Unol Daleithiau, gan ymgartrefu yn Boston, ac yn ddiweddarach yn Ninas Efrog Newydd. Roedd yn gofalu am ei fam am tua thair blynedd ar ddeg hyd nes iddi farw yn 1905. Yn ddarllenwr brwd, roedd yn hunan-ddysgu i raddau helaeth.

Yn Ninas Efrog Newydd daeth Percival â diddordeb mewn Theosophy ac ymunodd â'r Theosophical Society yn 1892. Rhannodd y gymdeithas honno yn garfanau ar ôl marwolaeth William Q. Barnwr yn 1896. Yn ddiweddarach trefnodd Percival y Theosophical Society Independent, a gyfarfu i astudio ysgrifau Madame Blavatsky ac “ysgrythurau'r Dwyrain”.

Yn 1893, a dwywaith yn ystod y pedair blynedd ar ddeg nesaf, roedd gan Percival y profiad unigryw o fod yn “ymwybodol o Ymwybyddiaeth,” yn oleuedigaeth ysbrydol a nootig rymus. Dywedodd, “Mae bod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth yn datgelu'r 'anhysbys' i'r un sydd wedi bod mor ymwybodol. Yna bydd yn ddyletswydd ar yr un hwnnw i wybod beth y gall fod yn ymwybodol o Ymwybyddiaeth. ”Dywedodd mai gwerth y profiad hwnnw oedd ei fod wedi ei alluogi i wybod am unrhyw bwnc drwy broses feddyliol a elwir yn“ feddwl go iawn. “Oherwydd bod y profiadau hyn wedi datgelu mwy nag a oedd yn Theosophy, roedd am ysgrifennu amdanynt a rhannu'r wybodaeth hon â'r ddynoliaeth.

O 1904 i 1917, cyhoeddodd Percival gylchgrawn misol, Y gair, a oedd yn ymroddedig i frawdoliaeth y ddynoliaeth ac a oedd â chylchrediad byd-eang. Cyfrannodd llawer o awduron enwog y cylch i'r cylchgrawn ac roedd yr holl faterion yn cynnwys erthygl gan Percival hefyd. Enillodd yr ysgrifau cynnar hyn le iddo yn Pwy yw Pwy yn America.

Yn 1908, ac am nifer o flynyddoedd, roedd Percival a nifer o gyfeillion yn berchen ar ac yn gweithredu tua phum cant erw o berllannau, tir ffermio, a chantwr yn Ucheldir Newydd. Pan werthwyd yr eiddo, roedd Percival yn cadw tua wyth deg erw lle'r oedd tŷ bach. Dyma lle bu'n byw yn ystod misoedd yr haf ac yn rhoi ei amser i'r gwaith parhaus ar ei lawysgrifau.

Yn 1912 dechreuodd amlinellu deunydd ar gyfer llyfr a fyddai'n cynnwys ei system gyfan o feddwl. Oherwydd bod rhaid i'w gorff fod yn llonydd tra roedd yn meddwl, fe benderfynodd pryd bynnag yr oedd cymorth ar gael. Yn 1932 cwblhawyd y drafft cyntaf; fe'i galwyd Cyfraith y Meddwl. Parhaodd i weithio ar y llawysgrif drosodd a throsodd i egluro a golygu. Nid oedd yn dymuno i hyn fod yn llyfr dirgel ac roedd yn benderfynol o wisgo ei waith i osod geiriau yn gywir pa mor hir neu fawr oedd yr ymdrech. Newidiwyd ei deitl i Meddwl a Chwyldro ac wedi'u hargraffu yn y pen draw yn 1946.

Cynhyrchwyd y campwaith mil o dudalennau hyn dros gyfnod o dair blynedd ar hugain. Mae'r llyfr hwn yn ymdrin â phwnc Man a'i fyd yn fanwl. Wedi hynny, yn 1951, cyhoeddodd Dyn a Menyw a Phlentyn ac yn 1952, Gwaith maen a'i symbolau ac Democratiaeth yn Hunan-Lywodraeth. Mae'r tri llyfr llai yn seiliedig ar Meddwl a Chwyldro a delio'n fanylach â phynciau o bwys a ddewiswyd.

Yn 1946, ffurfiodd Percival, gyda dau ffrind, The Word Publishing Co., a gyhoeddodd a dosbarthodd ei lyfrau am y tro cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiodd Percival i baratoi llawysgrifau ar gyfer llyfrau ychwanegol, ond roedd bob amser ar gael i ateb y cwestiynau niferus gan ohebwyr.

Ffurfiwyd The Word Foundation, Inc. yn 1950 i roi gwybod i bobl y byd yr holl lyfrau a ysgrifennwyd gan Harold W. Percival ac i yswirio y byddai ei etifeddiaeth i'r ddynoliaeth yn parhau. Penododd Percival yr hawlfreintiau ar gyfer ei holl lyfrau i The Word Foundation, Inc.

Ar Fawrth 6, 1953, bu Percival yn marw o achosion naturiol yn Ninas Efrog Newydd ychydig wythnosau cyn ei ben-blwydd yn bump oed. Amlosgwyd ei gorff, yn ôl ei ddymuniadau.

Dywedwyd na allai neb gwrdd â Percival heb deimlo eu bod wedi cwrdd â bod dynol gwirioneddol ryfeddol. Mae ei weithiau yn gamp aruthrol wrth fynd i'r afael â gwir gyflwr a photensial y ddynoliaeth. Gall ei gyfraniad i ddynoliaeth gael effaith bellgyrhaeddol ar ein gwareiddiad a'n gwareiddiadau i ddod.